A DAY IN THE LIFE

Good morning! Our second week of the home staycations starts today. So far it has felt quite good to work and stay home, I just miss meeting up with friends. Otherwise I could get used to not having to get up and go to work, haha! This is what a normal day nowadays looks like.

God morgon! Vår andra vecka av hemma staycationen börjar idag. Fram till nu har det kännats riktigt bra att jobba och stanna hemma, jag saknar bara att träffa vänner. Annars skulle jag kunna bli van i att inte hamna stiga upp och gå till jobbet, haha! Det här är hur en vanlig dag nuförtiden ser ut.

We get up at 6.30 almost every day now. I want to do a 10 minute yoga if I can or just stretch and wake up the body before I’m going to sit down for most of the day.

//Vi stiger upp 6.30 nästan varje dag nu. Jag vill göra 10 minuter yoga om jag kan eller bara tänja och få kroppen att vakna upp innan jag sedan sätter mig ner för största delen av dagen.

Then I have coffee or tea, usually coffee. I don’t want to drink coffee before I’ve woke up a little bit more though. My breakfast times change a little bit, and now being home I have time to change up my breakfast from the normal oatmeal. Like last Friday I made granola in the morning, recipe in my previous post.

//Sen dricker jag kaffe eller te, oftast kaffe. Jag vill ändå inte dricka kaffe innan jag vaknat upp lite mera. Mina frukosttider varierar, och nu då man bara är hemma har jag tid att byta ut min havregrynsgröt mot annat. Som förra fredagen gjorde jag granola på morgonen, receptet finns i mitt föregående inlägg.

Time to fire up the laptop for a full working day that starts always either at 8 or 9. I move around in our apartment with the laptop and have tried to be creative with putting boxes on tables so I could stand up and work a little bit too.

//Dags att starta datorn för en hel arbetsdag som börjar alltid antingen 8 eller 9. Jag flyttar runt i lägenheten med datorn och har provat vara kreativ med att lyfta lådor på bord så jag skulle kunna stå och jobba lite med.

Around lunch time I eat usually leftovers from the night before and try to get out for a short walk to get some fresh air. That makes such a big difference to the day!

//Kring lunch tid äter jag oftast rester från föregående kväll och försöker komma ut på en kort promenad för att få lite frisk luft. Det gör så stor skillnad till dagen!

Then at two in the afternoon we always have our afternoon coffe now haha. In total I drink about 4 cups of coffee in a day, two in the morning and two in the afternoon. I might buy some decaf coffee to have in the afternoon because I don’t drink coffee for the caffeine I just love coffee & foamed oat milk.

//Nuförtiden klockan två på eftermiddagen dricker vi alltid vårt eftermiddagskaffe haha. Jag dricker sammanlagt typ 4 koppar kaffe i dagen, två på morgonen och två på eftermiddagen. Jag ska kanske köpa ett decaf kaffe som jag kan dricka på eftermiddagen eftersom jag inte dricker kaffet för koffeinet utan bara älskar kaffe och skummat havremjölk.

When I’m done with work around 16-17, I do yoga or some other excercise. Now that my gym membership expired I have been going out for runs and doing home workouts. We even moved our dining table to the kitchen to make the dining area a small home gym.

//När jag är klar med jobbet kring 16-17, gör jag yoga eller någon annan träning. Nu då mitt gym medlemskap gick ut har jag gått på löpturer och gör hemmaträningar. Vi flyttade till och med vårt matbord till köket för att få plats med ett litet hemmagym där matbordet stod.

It feels like I have a lot more time in my days to do things and a lot more time to just relax too. We try and go see the sunsets when we can because they are magical – wow. Then we cook dinner, maybe watch something on Netflix and around 22 I get so tired I get ready for bed. This is pretty much what today will look like. Now I have to start working – have a good week ❤

//Det känns som om jag har mycket mer tid under dagarna att göra saker och mycket mer tid för att bara ta det lugnt också. Vi försöker se solnedgångarna då vi kan för de är magiska – wow. Sedan lagar vi middag, kollar kanske Netflix och kring 22 är jag så trött så jag gör mig klar för att sova. Det här är ganska långt hur idag kommer se ut. Nu ska jag börja jobba – ha en bra vecka ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: