FEEL-GOOD-WEEK

I’m about to leave for a 50 min massage soon – I have thought about going for months and now finally booked. Why is it always so difficult to book any appointments? 😀 This week will be a proper feel-good-week. On Monday I was so happy that it was a new week, full of energy and motivated. Quite soon I started to feel tired, cold and like I had no energy all day and after a class at the gym it felt like all muscles were aching and had to go to bed super early. Felt like a fever without the fever. Yesterday I even took a two hour nap, something I never do. Either it’s the autumn making me tired or that I’m sitting many days a week working overtime to be able to take time off to go to Chile. After the trip I’m not going to work a second extra for a while haha 😀 But this week I’ll try to get a good night’s sleep every night. Looking forward to the morning tomorrow as well because I’m not working until 12. Hoping for no rain, more walks now that the autumn still looks pretty and that I don’t get hit by the autumn flu. Hope you’ve managed to keep the flu and all that away!

//Jag ska snart gå iväg på en 50 minuters massage – något jag tänkt på i säkert månader och äntligen bokat nu. Varför är det alltid så svårt att boka tider som dessa? 😀 Den här veckan kommer bli en riktig må-bra-vecka. På måndag var jag så glad att det var en ny vecka, full av energi och motiverad. Ganska snabbt blev jag trött, började frysa och kände att jag hade noll energi och efter ett gympass kändes det som om alla muskler värkte och jag måste gå i säng supertidigt. Kändes som feber utan febern. Igår tog jag en två timmars nap, något jag aldrig gör. Antingen är det hösten som gör mig trött eller bara det att jag sitter och jobbar övertid flera dagar i veckan för att sedan kunna ta ut dessa övertidstimmar för vår resa till Chile. Efter resan tänker jag inte jobba en sekund extra på en tid haha 😀 Men den här veckan ska jag försöka sova långa nattsömner osv. Ser även fram emot morgonen imorgon eftersom jag börjar jobbet först 12. Hoppas på inget regn, mer promenader nu då hösten fortfarande ser så fin ut och försöka att inte drabbas av höstförkylningen. Hoppas ni lyckats hålla förkylningarna och allt det där borta! ❤

OCTOBER VIBES

First of October today and it’s really starting to get colder now. It might be time to get the gloves and hats out soon. Today was also the first time in two weeks that I worked until 8 pm and it’s so dark at that time now. Feels like working in the middle of the night. The autumn isn’t all cold and dark, but it’s just trying to again get used to it. Why is it as hard every year? Shouldn’t you be used to it by now hehe? Well nope, I’m not. It looks pretty though with all the leaves changing colors and the sunrises towards winter time are insanely beatiful. This morning I took it super easy, slept in, went for a short walk to get some fresh air and came back and drank coffee for about an hour. So nice ❤ After that I haven’t done anything else but worked, got home late and quickly cooked some food to take for lunch tomorrow. The photos are from a little day trip we did a week ago, sunny autumn days can be so nice and we had a really cosy time walking around Seurasaari.

//Första oktober idag och det börjar verklige bli kallare nu. Det är kanske dags att ta fram vantar och mössor. Idag var även första gången på två veckor som jag jobbade till kl. 8 på kvällen och det är så mörkt den tiden nu. Känns som om man jobbar mitt i natten. Hösten är inte bara kall och mörk, men det är bara att försöka vänja sig igen. Varför är det lika svår varje år? Borde man inte vara van vid det här laget hehe? Men nej, det är jag inte. Det ser åtminstone fint ut då löven byter färger och soluppgångarna då man går mot vinter är sjukt vackra. I morse tog jag det super lugnt, sov länge, gick en kort promenad för att få lite frisk luft och kom tillbaka och drack kaffe i typ en timme. Så nice ❤ Efter det har jag inte gjort något annat än jobbat, kommit hem sent och snabbt lagat mat som jag kan ta till lunch imorgon. Bilderna är från en lite dagsutflykt vi gjorde en vecka sedan, soliga höstdagar kan vara så fina och vi hade en riktigt mysig promenad på Fölisön.

PICKING MUSHROOMS

Sunday night and we’ve just finished dinner and an episode of The Bridge. We watched the first season in the beginning of the summer and decided to start watching it again now. I’m so bad at following new series that I usually put on the same ones I’ve watched a million times in the background so I can do something else while it’s on haha. Maybe I need to get better at just being able to sit and relax without doing anything at the same time…This weekend it’s been raining on and off, but yesterday it stayed nice for a few hours so me and Laura went to my parents’ place and went with them out trying to find some berries and mushrooms. The sadest catch ever haha. There was barely any mushrooms and the lingonberries were not done yet so we came back pretty empty handed. At least we got fresh air and a nice walk in the forest. We might go and try again a little later to see if there would be any then. From the little we got my dad made me and him a mushroom pasta with truffle oil. I have been craving truffle for the past month and it was so good. Freshly picked mushrooms in a pasta are always the best and I ate two plates of it so fast that I got stomach cramps after haha. Can’t handle myself around good food. Today has been a super chill day, I haven’t really done anything else but quickly seen Laura and drank glögg (like mulled wine) hehe. Tomorrow I got the morning off, which I’m looking forward to. Hope you had a great weekend ❤

//Söndag kväll och vi har precis sett klart ett avsnitt av Bron. Vi kollade första säsongen i början av sommaren och nu bestämde vi oss för att se på det igen. Jag är så dålig på att följa med nya serer så jag har oftast på samma som jag sett en miljon gånger i bakgrunden så jag kan göra något annat under tiden haha. Kanske jag måste bli bättre på att bara sitta och chilla utan att göra något annat samtidigt…Den här helgen har det regnat on off, men igår hölls det bra några timmar så jag och Laura åkte till mina föräldrar och gick ut med dem för att plocka bär och svamp. Den fattigaste fångsten någnsin haha. Det fanns knappt några svampar och lingonen var inte mogna. Åtminstone fick vi frisk luft och en trevlig promenad i skogen. Vi ska kanske gå ut igen lite senare för att se om det skulle finnas något då. Från det lilla vi fick gjorde min pappa mej och honom en svamppasta med tryfellolja. Jag har haft såna tryffelcravings senaste månade och det var så gott. Nyplockad svamp i en pasta är alltid helt bäst och jag åt två portioner så snabbt att jag fick ont i magen senare haha. Kan inte behärska mig med god mat. Idag har varit en super chill dag, jag har inte gjort något annat än snabbt hälsat på Laura och druckit glögg hehe. Imorgon har jag ledig morgon, vilket jag ser fram emot. Hoppas ni har haft en fin helg ❤

FINNISH ARCHIPELAGO

Found some alpackas on the island ❤ Unfortunately they didn’t come very close

Good morning! This week started good and yesterday when my alarm rang I actually felt rested after our family weekend, so a weekend in the Finnish archipelago did exactly what it was supposed to do. Feels really good especially after the past two weeks at work to have some new energy again. I thought I would do a little recap of our weekend here before I go on and talk about what routines I’m trying to get into now in August 🙂 This was the place we spent the weekend at and why we even came here was because we celebrated my dad’s 60th birthday so it was his birthday trip. The whole place was so calm and stress-free that you couldn’t have felt anything else than that. The island is small with only around 800 people who live here all year around and in the summer there are summer guests who come here on their boats. Our hotel was right in the guest harbor and the hotel only had about 20 rooms so we’re talking a really small place but so idyllic and cosy. A great place if you want to be close to the sea, nature and just relax. We ate some amazing sea food, which obviously always is best at places right by the water, had our own picnic on a small beach and ended up at the crayfish party at our hotel restaurant.

// God morgon! Veckan har börjat bra och igår då min väckarklocka ringde kände jag mig faktiskt utvilad efter vår familjehelg, så en helg i den finska skärgården gjorde precis det den skulle göra. Känns väldigt bra speciellt efter de senaste två veckorna på jobbet att ha lite ny energi igen. Jag tänkte jag skulle sammanfatta lite vad vi gjort under helgen här innan jag går vidare till vilka rutiner jag ska försöka komma in i nu i augusti 🙂 Det här var stället där vi tillbringde helgen och orsaken till att vi kom hit var för att fira min pappas 60 års födelsedag så det var hans lilla födelsedagsresa. Hela stället var så lugnt och stressfritt att man inte kunde känna något annat. Ön är liten med endast ca 800 personer som bor här året om och på sommaren kommer en del sommargäster med sina båtar. Vårt hotell var helt vid gästhamnen och hotellet hade endast typ 20 rum så det är verkligen ett litet ställe men så idylliskt och mysigt. Ett super bra ställe om man vill vara nära till havet, naturen och bara ta det lugnt. Vi åt väldigt bra sea food, vilket ju alltid är bäst vid ställen när havet, hade en egen picnic på en liten strand och så hamnade till slut på kräftskivan på vårt hotell.

We started our days with morning sauna, dip, breakfast in the sun. Nothing wakes you up like a fresh swim and breakfast tastes so much better after it. At some point this will be my morning routine!

//Vi började våra dagar med morgonbastu, dopp, frukost i solen. Ingen väcker dig som ett uppfriskande dopp och frukosten smakar så mycket bättre efter. I något skede ska detta bli min morgon rutin!

We were planning to explore the island by bike, but turned out going back and forth crisscrossing the island by car was much faster and we were happy we didn’t bike because of all the times we took the wrong road and had to drive back.

//Vi hade planerat att utforska ön på cykel, men det visade sig att köra fram och tillbka runt omrking ön med bil var mycket snabbare och vi var glada att vi inte tog cykel med tanke på alla de gånger vi tog fel väg och fick vända om.

This is my dad’s grandfather’s house in Västanfjärd.

On our way back from Korppoo we did a few stops on the way and it looked like this. I would like to travel around just Finland a little bit more – there are so many beautiful places to see and it doesn’t always require travelling halfway across the globe. It was a lovely weekend and now we’re back to work again and my sister has gone back to Stockholm, need to go visit soon! ❤

På vägen hem från Korpo, gjorde vi några stop på vägen och det såg ut såhär. Jag vill resa runt Finland mer – det finns så många fina ställen att se och det kräver inte alltid en resa halvvägs runt jordklotet. Det var en härlig helg och nu är vi tillbaka på jobb och min syster har åkt tillbaka till Stockholm, måste åka på besök snart! ❤

FOOTBALL AND BURGERS

The perfect start to the weekend. My auntie and my cousin picked me up from the train and we went straight to see the last bit of a football game (SJK – FC Lahti). It was super super hot at the stadium so we sneaked our a few minutes early to get some cold coke. After the game we went for an evening dip and nothing feels more like Finnish summer than that!! It was so warm, both in and out the water and I love the fact that it still was 24 degrees at 10pm. Perfect, perfect, perfect ❤ When we got back to the car my auntie said it’s too late to cool dinner so let’s go get burgers”. Who doesn’t love hearing that?? So burgers for everyone and these ones from here are good. Now it’s time to sleep because I don’t want to waste a minute of the day tomorrow sleeping too long 😉 goodnight ❤

Den perfekta starten på helgen. Min moster och kusin hämtade mig från tåget och vi åkte direkt för att se slutet av en fotbollsmatch (SJK – FC Lahti). Det var super hett på stadionet så vi smög iväg några minuter innan spelet slutade för att köpa islall cola. Efter matchen gick vi på ett kvällsdopp och inget känns mer som finsk sommar än det!! Det var så varmt, både i vattnet och luften och jag älskar faktumet att det fortfarande är 24 grader klockan 10 på kvällen. Perfekt, perfekt, perfekt ❤ När vi kom tillbaka till bilen sa min moster “det är för sent för att laga middag så vi åker och köper burgare”. Vem älskar inte att höra det?? Så burgare åt alla och dom härifrån är goda. Nu är det dags att sova för jag vill inte slösa en minut av dagen imorgon på att sova för länge 😉 godnatt ❤

JUNE

Hello, hope you all had a good first weekend of June. I have been in Seinäjoki to my granparents and just chilled with them, my parents and cousins all weekend. We haven’t really done anything pecial, mostly just been hanging out and eating. On Saturday we played a little golf, which didn’t go at all as well as it did the other day and it just felt like a joke 😀 Better luck next time. I was hoping for a hot weekend and being able to just sit outside and have a barbeque. The weather was quite the opposite and it was both cold and raining yesterday so me, my dad and my granddad went for some Nepalese food while my mum and nan went to a graduation party. On the evening we played chess, watched football and had a few glasses of prosecco. Super cosy. Today it was at least a little bit better and I, determined to get a little tan, went out in the sun in shorts and t-shirt. Probably didn’t get that much of a tan but next week looks more promising. It always feels like the weekend has been longer after being at my granparents’ and tomorrow it’s time to go back to work for a new week. Everyone is starting to go on holiday now so it will be fun to watch people come and go, I have no holidays left. I might have some exciting news in a few days about upcoming travels though 😉 We just finished planning with friends and now I’m nervous to talk about it at work. Wish me luck, goodnight ❤

// Hej, hoppas ni har haft en bra första helg i juli. Jag har varit i Seinäjoki hos min mommo och mofa och bara chillat med dem, mina föräldrar och kusiner hela helgen. På lördag spelade vi lite golf, vilket inte alls gick lika bra som några dagar sedan och det kändes bara som ett skämt 😀 Bättre tur nästa gång. Jag hade hoppats på en varm helg så vi hade kunnat bara sitta ute och grilla. Vädret var typ helt det motsatta och det var både kallt och regnigt igår så jag, min pappa och mofa åkte till en Nepalesisk restaurang under tiden som min mamma och mommo åkte på en studentfest. På kvällen spelade vi shack, kollade på fotboll och drack några glas prosecco. Super mysigt. Idag var det åtminstone lite bättre och jag, bestämd på att få en solbränna, gick ut i solen i shorts och t-skjorta. Blev knappast väldigt brun men nästa vecka ser dock lovande ut. Det känns alltid som om helgen varit längre efter att ha varit hos mommo och mofa och imorgon är det dags att gå tillbaka till jobbet för en ny vecka. Alla kommer ju börja semestra nu så blir kul att sitta där och se alla komma och gå, själv har man ju inget semester kvar. Jag har dock kanske spännande nyheter om några dagar gällande kommande resor 😉 Vi planerade precis färdigt med vänner och nu är jag nervös över att ta upp det på jobbet. Önska mig lycka till, godnatt ❤

SUMMER SAUNA

It felt like summer watching the sunset here // Det kändes som sommar att stå här och se solnedgången

Hello ❤ It was totally wort skipping the gym last night and instead get a good night’s sleep to go to the gym today before work. I got to the gym before 7am and decided it’s time to get back to doing cardio. After about 15 minutes on the treadmill I realized running for the bus every morning doesn’t make you stay in shape 😀 so, more cardio for me from now on. We just started a five-week (not actually five weeks, but it’s five times) program at work that I joined, where a physiotherapist does mobility and strenght testing for us and we focus on the back. From our first session we got tips on how to strengthen the core for better posture and to support the back. It’s not rocket science, but when you get a written down plan with set moves and goals, it’s sometimes easier to stick to it. I love, love, love going to the gym and I’m so happy to have a membership again. Working out just makes me feel good and makes such a big difference to my days. When we move to the city I’ll always go in the mornings because then I have the rest of the day free to do whatever I want! I never bring the camera to the gym – maybe one day I’ll feel like that too, but for now, how beautiful aren’t these photos from the sunset last weekend!?

//

Hej ❤ Det var så värt att skippa gymmet igår kväll och istället sova bra för att gå till gymmet idag före jobbet. Jag var på gymmet innan 7 på morgonen och bestämde att det var dags att börja med konditionsträning igen. Efter ca 15 minuter på springmattan insåg jag att springa till bussen varje morgon inte uppehåller konditionen 😀 så, mer konditionsträning för mig från och med nu. Vi började just ett fem veckors (inte egentligen fem veckor, men fem gånger) program på jobbet jag gick med i, där en fysioterapeut gör olika rörlighets och styrke tester för oss och fokuset ligger på ryggen. Från vår första session fick vi tips på hur man kan förstärka sin core för bättre hållning och för att supporta ryggen. Det är inte atomfysik, men då du får en nerskriven plan med konkreta övningar och målsättningar kan det ibland vara lättare att hålla sig till planen. Jag älskar, älskar, älskar att gå till gymmet och jag är så glad att jag igen har ett medlemskap. Träning får mig helt enkelt att må så bra och gör verkligen en stor skillnad i mina dagar. När vi flyttar till stan ska jag alltid träna på morgonen för då har man resten av dagen ledig för vad man än vill göra! Jag tar aldrig kameran med till gymmet – kanske jag någon dag känner för det, men tills dess, hur fina är inte bilderna från solnedgången förra helgen!?

carolina-tornqvist-summer-sauna
Did you know these hats actually keep your head cool? // Visste du att dom här mössorna faktist håller huvudet svalt? 😀
It can’t get much more traditional Finnish than this. Summer cottage, friends, sauna, and dip in the sea. // Det kan inte bli mer traditionellt finländskt än detta. Sommarstuga, vänner, bastu och dopp i havet ❤

JANUARY

Did you make any New Year’s resolutions?

We decided, instead of a resolutiong for the whole year, we make new ones for every month.

Our resolution/goal for January was to feel good. With that I mean focus on getting back to having healthy food and training habits. It felt like all of last year was a little slow when it comes to these things, which isn’t true of course because I did a lot more yoga and went on runs in the summer – I just didn’t work out at the gym as much. It felt very different to the year before when we spent a lot of time at the gym. I miss that too, so now in January we’ll manage our time to “have time” for workouts. It is only the 5th of January so far, which means no point stressing about the fact that the year didn’t start as I planned.

The past few days I haven’t slept well, been tired, had about 96 hours of headache and just not had much energy. I’m trying to think like this though: The body doesn’t reset at midnigt on New Year’s Eve. Why would everything from before just magically disappear and a new person appear just from the day changing. I mean, we would feel like new people every day if that was the case. The mindset can change at midnight (new year new me), but in real life you have to be a little more forgiving and not make yourself feel down the first days of the new year only because you are tired from Christmas stressing and parties, the actual Christmas celebrations and New Year’s Eve.

However, January is going to be about feeling good and get a new start on an energized lifestyle. We’re going to work out, make good foods and at the same time focus on what feels good right now. I’m also going to try yoga at a studio in Finland this year – now I have been doing it at home. The idea is to concentrate on a new resolution/goal every month. We haven’t planned the whole year, but will take it day by day to see what feels important to us. What we then feel like putting more time and energy into, will be the goal for the following month.

Of course we want everything we do next build on what we do now and not just drop everything after the month. Unless it feels good to do so. We’ll see how it goes. We have quite a few ideas on what to do next, but these things might change along the way and we can’t plan too far away in the future, haha! 

So these things will be the voice in my head during January and hopefully the voice that makes me feel good stays, so I can concentrate on new things in February while continuing feeling good for the rest of the year. So friends and enemies, hopefully you find something you like to do and put your energy into that – if you like something you’ll also perform better. When you perform better you will get so much more positive energy. At least I think so. ❤

//

Gjorde ni några nyårslöften? 

Vi bestämde att istället för ett löfte för hela året, gör vi ett nytt varje månad. 

Vårt löfte/mål för januari är att må bra. Med detta menar jag att få träningen och hälsosamma matvanor att bli en del av vår livsstil igen. Hela förra året var ganska långsamt med träningen, vilket inte är sant eftersom jag yogade massor och sprang på sommaren – jag gick bara inte på gym lika mycket. Det kändes bara annorlunda då vi spenderade mycket mer tid på gymmet året innan. Saknar det också och därför har vi bestämt att nu i januari planera vår tid bättre så vi “har tid” att träna. Det är ju först den 5. januari så ingen orsak att ta någon stress här ännu över att mitt år inte börjat riktigt som jag tänkt mig.

Dom senaste dagarna har jag sovit dåligt, varit skittrött, haft typ 96 timmar huvudvärk och ja, inte haft någon energi alls. Jag försöker ändå tänka såhär: Kroppen nollställs ju inte vid tolvslaget på nyårsafton. Varför skulle allt bara magiskt försvinna då och en ny mänska dyka upp bara för att dygnet byter. Så fungerar det ju inte – eller mindsetet kan ändras vid midnatt (new year new me) men i praktiken får man väl vara lite snällare med sig själv och inte dra ner sig i gropen första dagarna på det nya året bara för man är trött och otränad efter julklapsstress, julfester, själva julfirandet och nyår.

Hursomhelst, ska januari handla om att må bra och få fart på en pigg livsstil. Vi ska träna tillsammans, äta bra och samtidigt fokusera på att göra det som känns bra just nu. Jag ska även prova yoga på en studio i Finland – nu har jag ju bara yogat hemma. Tanken är att varje månad koncentrera oss på ett nytt  löfte/mål. Vi har inte planerat hela året, utan tar det en dag i taget och ser vilka saker som känns viktiga för oss. Det vi känner för att sätta mer tid och energi på, blir sedan målet följande månad.

Vi vill ju samtidigt att det vi gör till näst bygger på det vi gör just nu och inte så att vi efter en månad bara lämnar allt. Utom då det känns bra att göra så. Vi får se hur det går. Vi har en del idéer på vad vi vill göra näst, men dessa saker kan ju ändra längs med vägen så vi planerar inte allt för långt i framtiden, haha. 

Detta kommer vara rösten i bakhuvudet under januari och förhoppningsvis fastar den, så att jag i februari kan koncentrera mig på nya grejer samtidigt som jag fortsätter må bra resten av året. Så vänner och ovänner, hoppas ni hittar nåt ni gillar och sätter energi på det – gillar man det man gör, gör man det även bra. Gör man bra av sig, får man en massa positiv energi. Så tror åtminstone jag. ❤

SUNRISE OR SUNSET?

Hello! 6th day of this flu going on and finally starting to feel like I can do more than move from the bed to the sofa and the fridge. Also, my voice is back so that’s a good sign haha. What are your best tips for the flu? Tomorrow I can finally go to work and out to actually see people. Of course, I had a flu partner here feeling horrible with me. Today it has been raining, but luckily we could close the blinds and be comfy in our cosy, Christmas decorated flat. It has been a very beautiful autumn and hopefully the winter continues this way. Especially November, that always is rainy and dark had quite many sunny days and even a little bit of snow. One of the sunny mornings we went out on this walk and this time of the year it feels like the sun rises to set. There is in other words very little in-between time, which means it almost looks like golden hour all the time. Now it’s time for some netflix and xmas chill xx

//

Hejsan! Sjätte dagen av förkylningen och det känns äntligen som om  jag kan göra mer än bara röra mig från sängen, till soffan, till kylskåpet. Rösten har också hittat tillbaka och det är ett bra tecken haha. Vilka är era bäst tips för förklyning? Imorgon kan jag äntligen jobba och se andra mänskor. Såklart har jag haft en förkyld partner här, som mått dåligt tillsammans med mig. Idag har det dessutom regnat, vilket inte var speciellt uppiggande, men till all tur kan man dra för gardinerna och mysa bland alla juldekorationer. Hösten har ändå varit exeptionellt vacker och jag hoppas vintern fortsätter så. Speciellt november är ofta regnigt och mörkt och nu har det varit många soliga dagar och till och med lite snö. En av de soliga mornarna gick vi på denna promenad och den här tiden på året känns det som om solen stiger för att gå ner. Det finns med andra ord väldigt lite tid där emellan, vilket betyder “golden hour” nästan hela tiden. Nu är det dags för netflix och julmys. Puss.

OUT IN THE WOODS

Good morning! Today I woke up early because it is so nice having 3-4 hours in the morning before going to work. Some days I prefer working on the evening to get other things done in the morning when I feel most energized and productive. 

These photos are from Sunday, we decided to go stay at my parents house on the weekend when they were away. It is so peaceful and calm around there, absolutely no one that might walk past or mind your business. Now I just want to move somewhere in the middle of the woods haha. I just love the feeling of waking up and being able to step outside and you’re surrounded by nature. We made our way up on the rocks for good views and enjoyed the calmness. A great way to destress and I always sleep so much better after being out in the fresh air – is there a better way to get ready for a new week?! 

//

God morgon! Idag vaknade jag tidigt eftersom det är så skönt att ha 3-4 timmar tid på morgonen innan jobbet. Vissa dagar föredrar jag att jobba på kvällen istället sköter helst andra ärenden på morgonen då jag känner att jag har mest energi och känner mig produktiv. 

Bilderna är från söndagen, vi bestämde oss för att låna mina föräldrars hus då de var borta. Det är så fridfullt och lugnt där, ingen som går förbi huset eller bryr sig om vad man gör. Nu vill jag ju bara flytta någonstans i mitten av skogen haha. Jag älskar känslan av att vakna och kunna gå ut och känna att man är omringad av naturen. Det bästa sättet att avkoppla och jag sover så mycket bättre efter att ha varit ute i friska luften – finns det ett bättre sätt att göra sig redo för en ny vecka?

xxx