THREE FAV PODCASTS

Halfway through the second week of this year and I am feeling great. Even if I might still be a little sleep deprived, the energy levels are on top and last night we were talking before falling asleep how it’s hard to wind down when we are feeling so excited about life at the moment. Time to bring in the mindfulness and meditation practices haha! I feel like what I consume is how I feel and now I have been eating plant based, worked out a few times and listened to podcasts that just puts me in a good mood or are moodboosters. My three favorites at the moment (and since many months back) are Two of a kind, Träning med mening and The model health show. They are the perfect balance for me – the first one is a happy lifestyle podcast, the second one a motivational and encouraging podcast and the last one a very informative podcast full of scientific facts on health. Highly recommend them all!

//Halvvägs genom den andra veckan av det här året och jag mår så bra. Även om jag kanske ännu har lite sömnbrist är energinivån på top och igår kväll pratade vi innan vi somnade om hur svårt det är att varva ner för vi känner så peppade på livet just nu. Dags att dra in mindfulness och meditationsövningarna tror jag haha! Jag känner att jag mår som jag konsumerar och nu har jag ätit veganskt, tränat några gånger och lyssnat på poddar som får mig att bli på bra humör eller boostar humöret. Mina tre favoriter just nu (och många månader tillbaka) är Two of a kind, Träning med mening och The model health show. Det blir en perfekt balans för mig – den första är en glad livsstilspodd, den andra en motiverande och uppmuntrande podd och den sista en väldigt informativ podd med en massa vetenskaplig fakta om hälsa. Rekommenderar varmt dem alla!

Today Ale and I went for a run on the treadmills at the gym (outdoors isn’t very tempting right now) and she started to practice for the half marathon. Now I’m very close to saying yes and signing up too after she encouraged me to go with her and try it out. Scary, but could be super fun to try. Let’s see if I can get started with running a little bit more. Other than that today has been pretty chill and I think the weekend will be very cosy. Right now everything feels just right and I’m so greatful to be able to feel this way ❤

//Idag gick jag och Ale och sprang på löpbandet på gymmet (utomhus är inte speciellt lockande just nu) och hon började öva för halvmaratonet. Nu är jag väldigt nära på att säga ja till att också anmäla mig efter att hon tjatade om att jag skulle fara med henne och prova. Skrämmande, men skulle kunna vara super roligt att testa. Vi får se om jag kommer igång med att springa lite mer. Annars har idag varit väldigt chill och jag tror helgen kommer bli jätte mysig. Just nu känns allt så rätt och jag är så tacksam över att kunna känna såhär! ❤

2020 GOALS, PLANS, DREAMS

Finally a night of 6-7 hours of sleep and I feel like I’m slowly getting back to normal sleeping times. Since getting home we decided to dive straight into talking through our thoughts for the new year. This new year it really felt like 2020 is a fresh start. Both me and Tom just wanted to eat good food, I’m trying a vegan January, work out a few times a week bla bla bla and just stay organized from start. I wrote this goals, plans, dreams note when we were in Chile for 2020 and want to post this to be able to look back later. Also I’m feeling so motivated by this new year and it feels like anything is possible haha. A lovely feeling though ❤

//Äntligen en natt med 6-7 timmar sömn och jag känner att jag kommer sakta tillbaka till normala sömntider. Sen vi kom hem bestämde vi att dyka direkt in på att tala igenom våra tankar för det nya året. Det här nya året känns det som om 2020 verkligen är en ny start. Både jag och Tom ville genast bara äta bra mat, jag försöker på en vegansk januarimånad, träna några gånger i veckan bla bla bla och bara vara organiserade från start. Jag skrev den här mål, planer, drömmar minneslappen när vi var i Chile för 2020 och vill posta den så jag kan kolla tillbaka på den senare. Jag känner mig så otroligt motiverad för det här nya året och det känns som allt är möjligt haha. Härlig känsla dock ❤

Both of us wrote down something that motivates us.

Besides my own list, me and Tom thought of some things together and we wrote them on a piece of paper and put up on the wall. They are not resolutions, but more what we want to focus on and get into our lives when it comes to food, us, health, lifestyle and the future. So far it is going extremely well (I know we’re only a week, I count as 2020 started when we came back to Finland, into the new year but whatever :D) Did you make any resolutions, plans, set some goals, wrote down some dreams for the new decade? ❤

//Utöver min egna lista, har jag och Tom tänkt på vissa saker tillsammans och vi har skrivit dem på ett papper och satt upp det på väggen. De är inga nyårslöften, men mer typ vad vi vill fokusera på och få in i våra liv då det kommer till mat, oss, hälsa, livsstil och framtiden. Hittills går det extremt bra (jag vet att vi bara är en vecka, jag räknar att 2020 började då vi kom tillbaka till Finland, in i det nya året men hursomhelst :D) Gjorde ni några löften, planer, satte mål, skrev ner drömmar för det nya årtiondet? ❤

SANTIAGO DE CHILE

So now we have slept our first night in Santiago! Our airbnb is amazing and waking up to this view of the city felt pretty nice. We have two bedrooms so both me and Tom and then Ale and Jonas have our own rooms and bathrooms.

//Så nu har vi sovit vår först natt i Santiago! Vår airbnb är så tuff och att vakna till den här vyn kändes ganska bra. Vi har två sovrum så både jag och Tom och sedan Ale och Jonas har våra egna rum och badrum.

All rooms have french balconies and shit it’s scary to open them and look out over the edge – we’re on the 15th floor here and it’s all glass around. Then I saw these stairs going up from our balcony…

//Alla rum har franska balkonger och shit vad skrämmande det är att öppna dem och kolla över räcket – vi är på 15 våningen här och det är bara glas runt. Sedan såg jag dom här trapporna från vår balkong…

…and they led up to our own ROOFTOP! This is where we are chilling now and a little up at the top floor pool.

//…och de ledde upp till vår egna ROOFTOP! Det här är var vi hänger nu och lite vid poolen på högsta våningen.

INDEPENDENCE DAY

Happy Finnish Independence day morning! ❤ This morning I really wanted to make rice porridge, but when I got up I realized it takes 1,5 hours to make so I’m making it in the oven, but we’re eating it for lunch. Today’s breakfast will be strong coffee and rye bread – super Finnish ❤

//Glad Finlands Självständighetsdagsmorgon! ❤ (kan man säga så :D) I morse ville jag verkligen göra risgrynsgröt, men när jag steg upp insåg jag att det tar 1,5 timme så jag gör gröten i ugnen och vi äter det till lunch. Dagens frukost blir starkt kaffe och rågbröd – super finskt ❤

Last night I was up late decorating our place for Christmas – I put up the tree and some decorations, candles and now it looks really cosy here. I was playing Christmas songs and just dancing around to that and actually enjoyed a night on my own. Here are some photos I quickly took for my stories when it was all ready and now we only need some finishing touches before our party tonight. We are combining our housewarming, my birthday, pre Christmas and independence day all in one. Hopefully there will be no noise complaints from neighbours haha. It’s always tricky when you live in apartments to keep the noise to a level where no one can hear you and especially when there’s going to be so many of us.

//Igår kväll var jag uppe sent och pyntade lägenheten för jul – jag pyntade granen och tog ut andra juldekorationer, ljus och nu är det verkligen mysigt här. Jag spelade julmusik och bara dansade runt till det och njöt faktistkt av en kväll för mig själv. Här är några bilder jag tog snabbt för mina sotories när allt var klart och nu ska vi bara göra några små grejer till innan vår fest ikväll. Vi kombinerar inflyttningsfest, min födelsedag, lillajul och självständighetsdag allt i ett. Hoppas att inga grannar klagar haha. Det är alltid så svårt då man bor i lägenhet att hålla ljudnivån så att ingen kan höra något och speciellt då det kommer bli så många av oss.

It’s tradition to watch the independence day ball every 6th of December, but I’ll just have to watch the highlights tomorrow instead. Now I’ll go out for a little walk and then I actually have to start preparing our food/snacks for tonight, clean and take the bins out and empty boxes to storage. Have a lovely independence day if you celebrate it today and otherwise a lovely Friday. Hugs ❤

//Det är tradition att se på självständighetsbalen varje december den sjätte, men nu får jag bara lov att se highlights imorgon istället. Nu ska jag gå ut på en liten promenad och sen måste jag faktiskt börja fixa maten/snacksen för ikväll, städa och ta ut soporna och alla lådor till förrådet. Ha en skön självständighetsdag om ni firar det idag och annars ska ni ha en skön fredag. Kram ❤

COSY

We had the cosiest time last weekend with friends at their cottage. It feels like you charge all batteries and really give yourself a rest when you get out of the city and to the nature for a weekend. So lucky to have amazing friends who invite us to go with them here ❤ Most days you don’t have time to just sit an talk with friends for hours, cook meals and sit down together, play card games over a few drinks and just the small things that make it feel so special. We were brave enough to have a dip in the sea after the sauna – oh my how cold it was! Totally worth it though and now I can say I’ve swam in Finland in October. Do you think we’ll be able to even dip our toes in in November?

//Vi hade det så mysigt förra helgen med vänner på deras stuga. Det känns som om man laddar alla batterier och verkligen ger sig själv den vilan som behövs då man åker ut ur stan och ut på landet för en helg. Så lyckligt lottade som har vänner som bjuder oss med dem ❤ De flesta dagarna har man inte tid att bara sitta och prata med vänner i timmar, laga middagar och sitta tillsammans, spela kortspel och dricka några drinks och det är de små grejerna som gör att det känns så speciellt. Vi var modiga nog att ta ett dopp i havet efter bastun – herregud vad kallt det var! Helt värt det dock och nu kan jag säga att jag simmat i Finland i oktober. Tror ni vi kommer att ens kunna doppa tårna i november?

30 DAY CHALLENGE

Hello ❤ It’s evening and super dark out already. I’ve had really great Monday with work, then went to a 45 minute spinning class and after that just been making food and relaxing at home. I’ll start on my new book today, it’s called Hangry and I can’t wait to read it!

//Hej ❤ Det är kväll och super mörkt ute redan. Jag har verkligen haft en bra måndag med jobb, sedan ett 45 minuters spinningpass och efter det har jag bara lagat mat och tagit det lugnt hemma. Jag ska börja på min nya bok idag, den heter Hangry och jag ser fram emot att läsa den!

Totally done after the class today – feels really good always after though.
Cauliflower rice, kale, tomatoes, pine nuts, pulled oats, lemon etc.

I think it’s officially autumn now based on the amounts of rain lately, not too excited about that but in a weird way it’s cosier being at work when it’s raining haha. Or maybe I’m just happy I’m not missing out on good weather while sitting inside all day. Well, enough about that, the weather is something I can’t affect, which is what I wanted to talk about today. On Saturday we had our team day with work and had a motivational speak as guest. For three hours we did short practices, reflected over our own lives, where we are and where we want to be, listened to great tips and tricks and left feeling excited and reminded about the fact that we can’t affect everything so why go worry about something that isn’t in your hands.

//Jag tror det är officiellt höst nu på basen av mängden reng på sistone, inte alltför taggad över det men på något underligt sätt är det mysigare att jobba där det regnar haha. Eller kanske är jag bara glad att jag inte går miste om bra väder då jag sitter inne hela dagen. Nå, tillräckligt om det, vädret är inte något jag kan påverka, vilket är vad jag vill ta upp idag. På lördag hade vi vår team dag med jobbet och vi hade en motivationstalare som gäst. I tre timmar satt vi och gjorde korta övningar, reflekterade över våra liv, var vi är nu och vart vi vill, hörde några bra tips och tricks och lämnade med bra känsla och påminda av att vi inte kan påverka allt så varför gå omkring och oroa sig över något som inte är i dina händer.

Make the best of what you have and can affect. He also had a really good point commenting how much time and energy you can spend on a pointless thought. A thought is just something that passes and if you give it attention, it will spark a feeling and at that point it’s hard to not let it lead to any actions based on that feeling. So his tip was to give the thought you don’t need as much time as you give a dream. You remember it, but it’s something imaginary. Just like any thought and it should be easy to drop. Sounds pretty easy? It is harder than that, but this is one thing I took with me from the presentation. Now the next thing for me is to take on the 30-day challenge he gave us for “a better you”. Let me know if you’re with me on this challenge! 😉

  • a 30 minute walk every single morning
  • before bed write down: 5 things you succeeded with, 5 things you are thankful for and 5 things you need help with

//Gör det bästa du kan med det du har och kan påverka. Han hade också en riktigt bra point då han kommenterade hur mycket tid och energi man kan spendera på en onödig tanke. En tanke är bara något som kommer och går och ger man den uppmärksamhet, kommer den bilda en känsla. Så hans tips var att ge de tankar du inte har någon nytta av lika mycket tid som du ger på drömmar. Du minns den, men den är inte påriktigt. Så som vilken som helst tanke och det borde ju vara lätt att bara släppa. Låter enkelt? Det är svårare än så, men det är en grej jag tog med mig från presentationen. Nu är det nästa jag gör en 30 dagar lång utmaning han gav os för ett “bättre jag”. Säg om ni är med mig på denna utmaning! 😉

  • en 30 minuters promenad varje morgon
  • innan du går i säng skriv ner: 5 saker du har lyckats med idag, 5 saker du är tacksam för och 5 saker du behöver hjälp med

MOTIVATION TUESDAY

I have decided to from now on take responsibility of making every week a good week and not think about the things I can’t affect or do anything about right now. I will not keep thinking about the things I should do and instead concentrate on the present moment. For me the best way to do this is writing down the things on my mind so I don’t have to have them on my mind all the time and at the same time make sure I won’t forget them. It’s so easy to glance at the list at see if there is anything important that needs to be done. I haven’t written lists or used my calender all summer, but now I’m starting again. Who else feels like autumn is more the time for new starts than New Years? It feels like after been in a summer state of mind for a few months, now it’s the perfect time to organize life. Last month I really got back in to training again and have worked out at least three times a week in August. It has felt so good and I’m scheduling in workouts with Ale a few times a week. Going with a friend is a perfect way to make sure you don’t skip. Yesterday we had a really good arms session and today I went on a 7,5 km run. Today was such a productive day anyway, I ran a few errands while on my run – took the bottles to recycling, sent off a package and picked one up on my way back. After that I cleaned at home and now it looks acceptable to have the girls over tomorrow. This weekend my dad is probably coming here to help out with some lamps and it’s finally going to be perfect here! Then it’s only the bedroom left and the whole place is done. I even had time for a hair mask and chill time on the sofa tonight. Now I’ve just finished my restorate drink and it’s bed time. Make sure you take it in your own hands to make your days and weeks amazing, take time for yourself and do the things you enjoy doing! ❤ XOXO

Jag har bestämt att från och med nu ska jag ta ansvar över att göra varje vecka en bra vecka och inte tänkte på de grejer jag inte kan påverka eller göra något åt just nu. Jag ska inte tänka på de saker jag borde göra och istället koncentrera mig på just nu. För mig är det bästa sättet att göra det att skriva ner det jag tänker på så behöver jag inte gå omkring och tänka på dem och samtidigt försäkra mig om att jag inte glömmer dem. Det är så lätt att kolla på listan för att se om det är något viktigt som måste göras. Jag har inte skrivit listor eller använt min kalender under sommaren, men nu ska jag börja igen. Känner någon annan att hösten är mer än ny start än nyåret? Det känns som att efter man var i ett sommar state of mind några manager är det nu det perfekt tillfället att organisera livet. Förra månaden kom jag faktiskt in i tränandet igen och har tränat minst tre dagar i veckan i augusti. Det har känts så bra och jag har bokat in träningspass med Ale några gånger i veckan. Att gå med en kompis är ett perfekt sätt att se till att man inte skippar. Igår hade vi eat riktigt bra armpass och idag gick jag på en 7,5 km löptur. Idag var en så produktiv dag, jag skötte några ärenden under min löptur – returnerade tomflaskor, skickade ett paket och hämtade ett på vägen tillbaka. Efter det städade jag hemma och nu ser det acceptabelt ut att bjuda tjejerna över imorgon. I helgen kommer min pappa antagligen hit och hjälper med några lampor och det ska äntligen bli perfekt här! Sen är det bara sovrummet kvar och hela lägenheten är klar. Jag hade till och med tid för en hårmask och chill på soffan ikväll. Nu har jag precis druckit min restorate och det är sovdags. Kom ihåg att ta det i dina egna händer att göra dagarna och veckorna dem bästa, ta tid för dig själv och gör det du njuter av att göra! ❤ XOXO

Post run, hairmask done and just ready for a chill evening.
Picked up my Fitline package today – this will last me until the end of this year.

BALCONY UPDATE

Hello ❤ I am home after a day at work and a gym session. This month I feel like I have finally got back into working out and I love it. I don’t really mind not having done too much this summer because I honestly didn’t feel like doing anything but going for a run sometimes or that I had time for it. Now I am just happy that the motivation is back and not just the workouts, but all pieces are starting to come together now after the summer. Even if it’s sad that summer’s coming to an end, I love that I have had time to just hang out at home – something I don’t think I did all summer. The weekends aren’t filled with plans, which is a nice change from having had plans every single weekend since the end of May it feels like. Our home is also finally starting to come together, piece by piece. At the moment we have only concentrated on our balcony and it is finally DONE! The furniture we bought fits perfect and we seriously spend all our time on the balcony, at least I do. I’m thinking of getting a big plant and maybe some more pillows and blankets out here, but I might wait until spring because we can’t keep everything outside through the winter and we don’t need it taking up space inside haha! I am sitting out here right now and will do it until it’s bed time. ❤

//Hej ❤ Jag är hemma efter en dag på jobbet och ett gympass. Den här månaden känns det som jag äntligen kommit tillbaka in i tränandet och jag älskar det. Jag bryr mig inte egentligen om att jag inte gjort så mycket under sommaren för jag kände helt ärligt sagt inte för att göra något annat än springa emellanåt eller att jag hade tid för träning. Nu är jag bara glad att motivationen är tillbaka och att inte bara träningen, men alla bitar börjar falla på plats efter sommaren. Även om det är tråkigt att sommaren kommer mot sitt slut, älskar jag att ha tid att bara hänga hemma – något jag inte tror jag gjorde alls under sommaren. Helgerna är inte fyllda med planer, vilket är riktigt trevligt efter att ha haft planer varenda en helg sedan maj känns det som. Vårt hem börjar även bli klart, bit för bit. För tillfället har vi bara koncentrerat oss på balkongen och den är äntligen KLAR! Möblerna vi köpte pasar perfekt och vi tillbringar seriöst all vår tid på balkongen, jag gör det åtminstone. Jag funderar på att köpa någon stor grönväxt och dynor och filtar hit, men väntar kanske tills våren för vi kan inte lämna allt ute under vintern och vi behöver inte extra grejer som tar plats inne haha! Jag sitter nu också här ute och nu ska jag göra det tills det är sovdags. ❤

RECHARGE THE BATTERIES

Tonight has been the first night this week that I haven’t had any plans after work. I was supposed to go to the gym with a friend, but she canceled so I came straight home and went for walk with Tom instead. I am so happy tomorrow is Friday because the past two weeks have been challenging and exhausting. Or I have actually not felt like it has been any different to normal, but I have been doing so much other things at work while people are on holiday. Apparently you can feel flat out tired even if it hasn’t felt stressful at all, but I have had to concentrate on completely new things which probably has affected a bit. It’s fun to try and learn new things and what better way than be thrown into a situation where you have to take initiative to figure things out yourself. Plus I like the challenge and always want to prove to myself that I can do anything. Maybe not always the best stubborn quality hehe 😉 So this is the first time work has actually taken a little bit more energy and I am glad people are starting to come back next week!!! Only 4,5 months until my holiday and it feels like that will come so fast with all the plans we have for the time in between. Next week we’ll meet up with those we go to Chile with and plan a little what we want to do before the wedding – camping, road trip, sun & beach, climb up volcanoes or what? First though, a relaxing weekend with the family starting tomorrow ❤

//Idag har varit först kvällen den här veckan som jag inte haft planer efer jobbet. Jag skulle till gymmet med en kompis men hon kunde inte komma så jag kom direkt hem och gick på en promenad med Tom iställen. Jag är så glad att det är fredag imorgon för de två senaste veckorna har varit både utmanande och utmattande. Eller jag har inte kännt att det varit så stor skillnad från normalt, men jag har gjort så mycket andra grejer på jobbet när alla är på semester. Tydligen kan man bli helt slut även om det inte ens har kännts stressigt alls, men jag har hamnat koncentrera mig på så nya grejer vilket säkert påverkat lite. Det är roligt att prova och lära sig nya saker och det finns inget bättre sätt än att bli kastad i en situation där man måste ta initiativ och lösa saker själv. Plus att jag gillar utmaningar och vill alltid bevisa åt mig själv att jag kan göra vad som helst. Inte kanske den bästa envisa egenskapen alltid hehe 😉 Så det här är första gången jobber faktiskt krävt mer energi och jag är glad att folk börjar komma tillbaka från semestrar nästa vecka!!! Bara 4,5 månad kvar till min semester och det känns som om det kommer komma så snabbt med alla planer vi har här emellan. Nästa vecka ska vi träffa dem vi ska till Chile med och planera lite vad vi vill göra innan bröllopet – camping, roadtrip, sol & strand, klättra upp på vulkaner eller vad? Först dock, ett avslappnande veckoslut med familjen som börjar imorgon ❤

GYM DAY

I have just got back from the gym and I’m waiting for Tom to get home. The workout felt so good! It’s so much fun having one of my best friends as my workout buddy and makes working out more fun. Today we did an arms + core workout and omg my arms are shakinggggg. Since we started to workout together we started planking at the end of every workout. I can tell you, the 1 min per side (middle + both sides) still feel horrible and in May we’re supposed to add another 30 seconds or a minute. Now I’m sitting here huuungry after the workout and me and Tom (finally) caved and decided to go out for burgers tonight. Maybe we’ll have time to fo see the sunset after – they’ve been magical lately!

//

Jag har precis kommit hem från gymmet och väntar på att Tom kommer hem. Träningspasset kändes så bra! Det är så roligt att ha en av mina bösta vänner som träningskompis och det gör träningen så mycket roligare. Idag körde vi ett arm + core pass och herregud, mina armar bara skaaaaaakar. Sen vi började träna tillsmammans, började vi köra planka i slutet på varje träningspass. Jag kan berätta er att 1 min per sidan (mitten + båda sidorna) känns ju förförligt fortfarande och i maj är det meningen att vi ska förlänga det med 30 sekunder eller en minut. Nu sitter jag här huuungrig efter träningen och jag och Tom gav (äntligen) efter och bestämde oss för att gå ut och äta burgers ikväll. Kanske hinner vi hinner se solnedgången efteråt – de har varit magiska på senaste tiden!