SUNDAY MORNING

Good morning Sunday ❤ We took it very easy this morning, ate a late breakfast and watched Friends until 12. I still have Friends on in the background hehe, but I started to get this day going anyway. It’s a quite gray and rainy Sunday, but I’m still thinking I want to go for a long walk and we’ll also go out for a little photoshoot for @lifestylefinn. Have you checked out our profile yet? Our next steps are start building a website and maybe start a blog for @lifestylefinn. Follow us on Instagram and stay tuned for more things to come 😉

//God morgon söndag ❤ Vi tog det väldigt lugnt i morse, åt morgonmål sent och tittade på Friends till kl. 12. Jag har fortfarande Friends på i bakgrunden hehe, men jag började få igång dagen ändå. Det är en ganska grå och regning söndag, men jag tror ändå jag vill gå på en lång promenad och vi ska även ut för en lite photoshoot för @lifestylefinn. Har ni kollat in vår nya profil ännu? Våra följade steg är att börja bygga upp en hemsida och kanske börja en blogg för @lifestylefinn. Följ oss på Instagram och stay tuned för vad som kommer näst 😉

Now that summer is almost over it’s time to get some of the routines back. Tonight we’ll go and do our grocery shopping for next week – usually we think out a few meals that we will make and then we always have a few standard things that we buy. We try to shop once a week only and we try to shop smart so we don’t have to throw away any food. The only thing we always run out of mid-week is oatmilk haha. Next week it’s also time to get my gym membership back and start going to the gym, finally! Then there’s an exam for work I have to start reading for and I’ve been postponing it now for two months hehe. But I didn’t want to spend my summer reading finance or something so now it’s time to get that done. I’ll try and make myself a reading plan and focus on studying for the next two weeks. I have to do this so I can get it off my mind and return all thousand books haha.

//Nu när sommaren är nästan slut är det dags att få vissa rutiner tillbaka. Ikväll ska vi gå och köpa mat för nästa vecka – vi brukar oftast tänka ut några maträtter som vi ska laga och sen har vi alltid vissa basgrejer vi köper. Vi försöker handla en gång i veckan och vi försöker handla smart så vi inte behöver slänga bort mat. Det enda som alltid tar slut mitt i veckan är havremjölk haha. Nästa vecka är det också dags att ta gym medlemskapet tillbaka och börja gå på gym, äntligen! Sen är det en tent för jobbet jag måste börja läsa på och jag har skjutit upp det nu i två månader hehe. Men jag ville inte sitta hela sommaren och läsa finance eller något så nu är det dags att få det gjort. Jag ska försöka göra upp en läsplan och fokusera på studerandet de kommande två veckorna. Jag måste göra detta så jag kan få det ur tankarna och lämna tillbaka alla tusen böcker haha.

Tonight we have the sauna in our building booked and that will be the perfect way to finish this week. Hope you have had a good weekend and are ready for next week and September ❤

//Ikväll har vi bastun i vårt hus reserverad och det blir ett perfekt sätt att avsluta denna vecka. Hoppas ni har haft en bra helg och är redo för nästa vecka och september ❤

I’M BACK

Heeyy I’m back from my summer holiday. First of all I have to say that I love to see how many are coming to check out my blog daily even if it’s been a little radio silent lately because of summer and holiday. ❤ Did you have any holidays this summer and what did you do? I was on holiday for three weeks, but in those weeks (and really, in the past three months) so much has been going on. This summer has had many good times, but like everything, also its downsides. Need I even mention the pandemic anymore? Two holidays I thought we could go on now in August had to be cancelled and postponed… We have a skiing holiday booked for Christmas with my family, Tom’s family, possibly my sister’s boyfriends family and it would really suck if we can’t go. I even found the most perfect skiing outfit in a second hand shop last week on our roadtrip and just had to buy it. For now all I’ll say it’s a retro Peak Performance and yellow as a lemon hehe.

//Heejj jag är tillbaka från sommarsemestern. Först måste jag säga att jag är så glad att se hur många som kommit och kollat bloggen dagligen även om det varit lite radio silence på senaste tiden pga sommar och semester. ❤ Hade ni semester i sommar och vad gjorde ni? Jag var på semester tre veckor, men under de veckorna (och egentligen, under de senaste tre månaderna) har så mycket hänt. Den här sommaren har haft så många bra stunder, men så som allt, även sina sämre stunder. Behöver jag ens nämna pandemin längre? Två resor jag trodde vi kunde åka på nu i augusti måste avbokas och flyttas framåt… Vi har en skidsemester bokad för julen med min familj, Toms familj, kanske min systers pojkväns familj och det skulle verkligen suga ifall vi inte kan åka. Jag har till och med hittat den perfekta skiddräkten i en second hand butik förra veckan på vår roadtrip och bara måste köpa den. Allt jag säger om den är att den är en retro Peak Performance och gul som en citron hehe.

Thursday was my first day back at work lafter my holiday and I got to say it was nice to go back on a Thursday because then I only had two days of work this week and now weekend. Since we were supposed to be in Sweden this weekend, I’m currently at home. I’m curious to see what the autumn is bringing – we’re still working at home and who knows what will be coming next. There are a thousand things I want to post, now so I’ll go and make myself a little plan for when to share and what. Even if I don’t really like planning, a little structure helps me keep going and not just drop everything. Last spring I bought this productivity planner and it’s time to get it back out and start using it – it really helps with getting things done.

//Torsdag var min första dag tillbaka på jobbet efter min semester och jag måste säga att det var trevligt att gå tillbaka på en torsdag för då hade jag bara två dagar jobb den här veckan och nu helg. Eftersom vi skulle vara i Sverige den här helgen, sitter jag för tillfället hemma. Jag är nyfiken på att se vad hösten hämtar med sig – vi jobbar fortfarande hemifrån och vem vet vad som händer näst. Det finns tusen saker jag vill posta, så nu ska jag gå göra upp en lite plan för vad jag ska dela och när. Även om jag inte riktigt gillar planering, hjälper det att ha någon struktur på vad jag ska göra så allt inte bara blir ogjort. Förra våren köpte jag den här productivity planera och det är dags att dra fram den igen och börja använda den – den är riktigt bra då man vill få saker gjort.

VACAY & DESENIO DISCOUNT CODE

This post is in collaboration with Desenio and contains adlinks. //Detta inlägg är i samarbete med Desenio och innehåller reklamlänkar. 

And so the first day of holiday is here! ❤ It didn’t really start like I had planned and instead the morning looked like this:

//Då var den första semesterdagen här! ❤ Den började inte riktigt som jag tänkt mig utan morgonen såg ut såhär:

Last night when we were hanging up a bunch of posters on the wall and I at the same time had all my hiking stuff around the living room flor, I was jumping back and forth between the sofa and over backpacks and fell in the sofa and pulled the muscles around the knee. Sat then with cold on the knee and today again since the knee gets so stiff after holding it still all night. Luckily I can walk and put weight on the leg like normal even if it hurts a little bit, so hopefully it passes soon. We’re hiking 80km next week so it was so typical this happened now.

//Igår kväll då vi skulle hänga upp en massa tavlor på väggen och jag samtidigt hade alla vandringsgrejer utspridda längs vardagsrummet, hoppade jag fram och tillbaka mellan soffan och över ryggsäckar och lyckades sen snubbla i soffan och försträcla musklerna runt knät. Satt sedan med kallt på knät och idag igen då hela knät blir alldeles styvt efter att ha hållit det stilla hela natten. Det går som tur att gå och sätta tyngd på benet normalt även om det gör lite ont, så förhoppningsvis går det om snart. Vi ska ju vandra 80km nästa vecka så det var ju typiskt att detta hände nu.

Back to the posters I was messing around with yesterday then. We ordered a feq posters from Desenio at the beginning of the summer if you remember the post HERE. All the posters are linked in that post and the middle big one I have ordered from another place with a special date. We never got to it and they were just left lying in a corner. Instead of packing my backpack for the hike (will write a later post about everything I packed for a week long hike), we started thinking about what order the posters should be in and thought about a few options. Which one do you like the best 1, 2 or 3?

//Tillbaka till tavlorna som jag härjade med igår då. Vi beställde några posters från Desenio i början på sommaren om ni minns inlägget HÄR. Alla posters är länkade i det inlägget och den stora i mitten har jag beställt från ett annat ställe med ett speciellt datum. Vi tog aldrig tag i det utan de blev liggandes i ett hörn. Istället för att packa ryggsäcken för vandringen (ska skriva senare ett inlägg om allt jag packat för en veckas vandring), började vi fundera på i vilken ordning tavlorna ska vara och funderade mellan olika alternativ. Vilken tycker ni är bäst 1, 2 eller 3?

In the end we decided on this and we are very happy. It’s so much homier woth posters on the walls! I also have a discount code for you, with the code DSCARO you get 10% discount on the posters at www.desenio.com and the code is valid until the 11.8.2020. The code is not valid on frames and on handpicked & personalised items. Now we’re soon arriving in Hanko, we’re on the train right now, and then it’s going to be a little bit of chill time, good food and a little party this weekend. Take care! Kisses ❤

//Till slut blev det ändå såhär och vi är riktigt nöjda. Det blev så mycket mer hemtrevligt med tavlor på väggarna! Jag har även en rabattkod åt er, med koden DSCARO får ni nu 10% rabatt på tavlorna på www.desenio.com och koden gäller fram till den 11.8.2020. Rabatten gäller dock inte på ramar eller handpicked & personalised tavlor. Nu kommer vi snart fram till Hangö, vi sitter på tåget just nu, och sedan ska det bli lite chill, god mat och lite fest i helgen. Ha det så bra! Puss ❤

HOLIDAY COUNTDOWN

Good morning – Tuesday and that means only tomorrow left before my HOLIDAY starts yay! I got back to the city yesterday morning and only did laundry and a first round of packing my bag for next week. I always repack my bags twice or three times by always removing something. Hehe, not so effective but otherwise I’d pack way too much and I still do after repacking several times. Oops.

//God morgon – tisdag och det betyder bara imorgon kvar innan min SEMESTER börjar jeei! Jag kom tillbaka till stan igår på morgonen och tvättade bara kläder och packade min väska första varvet för nästa vecka. Jag packar alltid mina väskor om två eller tre gånger och lämnar alltid bort något. Hehe, inte så effektivt men annars skulle jag ha allt för mycket att packa och jag har det fortfarande även om jag packar om flera gånger. Ups.

Last weekend we have been swimming, seen my dad’s band play, eaten delicious home made burgers, played frisbee golf and had a glass of wine in the harbour. I even sat on the balcony solving crosswords for hours. Why does it feel like time slows down as soon as you get out of the city and home? It was so relaxing and I can’t wait to go back to Hanko on Thursday. We have lots o friends coming to Hanko for the weekend and it will be so much fun. Apparently summer is making a comeback too with some sunny weathers! On today’s agenda is shopping for hiking food, no idea yet what let’s see what we come up with.

//Förra veckoslutet har vi simmat, sett min pappas band spela, ätit goda hemlagade burgers, spelat frisbee golf och tagit ett glas vin i hamnen. Jag har till och med suttit på balkongen och löst korsord i timmar. Varför känns det som att tiden saktar ner så fort man kommer iväg från stan och hemmet? Det var så avslappnande och jag längtar redan tills vi åker tillbaka till Hangö på torsdag. Vi har en massa kompisar som kommer till Hangö för veckoslutet och det kommer bli så roligt. Tydligen gör sommaren också en comeback med soliga väder! På dagens agenda är shoppa vandringsmat, ingen aning vad dock men vi får se vad vi hittar på.

GIG NIGHT

WEEKEND! ❤ All stress of yesterday is totally gone as soon as we left home and today has been a really good day. I slept so good and for the first time in months I had time to go for a morning walk before work. Not sure if it’s just the fact that we’re away from home and don’t have the “home chores” or the fact that we sleep in separate beds here haha. At home we have the small 120cm bed, which we have thought to swap for a bigger one for years, but it’s so typical us to not prioritize these things hehe. I tried to work on the balcony most of the day but it was like 30 degrees and no wind so I moved back and forth between the balcony and dinner table all day. During my lunch break we went for a dip (the water is ice cold) but it was so refreshing. Tonight’s plan is to go see my dad and his band play at Makasiini in Hanko, yaayy! These photos are from three years ago when me and Tom came here to see them play at Grönan here. Looking forward to this, so exciting! Check my stories later for videos 😉

//VECKOSLUT! ❤ All stress från igår försvann så fort vi lämnade hemmet och idag har varit en riktigt bra dag. Jag sov så bra och för första gången på månader hade jag tid att gå en morgonpromenad innan jobbet. Oklart ifall det är pga att vi har borta hemifrån och inte har “hemmasysslorna” eller för att vi sover i skilda sängar här haha. Hemma har vi den lilla 120cm sängen, som vi i flera år har tänkt att vi ska byta ut mot en större, men så typiskt oss så prioriterar vi inte dessa grejer hehe. Jag försökte jobba på balkongen mesta delen av dagen men det var typ 30 grader och ingen vind så jag flyttade fram och tillbaka mellan balkongen och matbordet hela dagen. Under min lunchpaus tog vi ett dopp (vattnet är iskallt) men det var så uppfriskande. Kvällens plan är att gå se min pappa med sitt band spela på Magasinet i Hangö, jeeii! De här bilderna är från tre år sedan då jag och Tom kom hit för att se dem spela på Grönan här. Ser fram emot detta, så spännande! Kolla mina stories senare för videos 😉

We look so young haha ;D