LUNCH TIME DIPS IN THE SEA

I love these days when I can go for a dip in the sea on my lunch break. We have done this today and yesterday to cool down and it’s insane how warm the water is. Here, I guarantee it was more than 20 degrees (Celcius) because there wasn’t even that mini second where you think ’it’s a bit cold’. No it was warm. I can’t remember the last time the sea was this warm in June!! This will definitely be something I’ll look back at later and think that the summer was perfect.

//Jag älskar dehär dagarna då jag kan gå och ta ett dopp i havet under lunchpausen. Vi har gjort det här idag och igår för att svalka oss och det är galet hur varmt vattnet är. Här garanterar jag att det var över 20 grader (Celcius) för man fick inte ens den där mini sekunden då man tänker ’det är ju lite kallt’. Nej, det var varmt. Jag kan inte minnas när senast havsvattnet skulle ha varit såhär varmt i Juni!! Det här kommer definitivt vara något jag ser tillbaka på senare och tänker att sommaren var perfekt.

In the summer I love when everything is easy – no makeup, walk barefoot and not have to remember to bring a jacket when you go out. Yesterday we and Ale went together to get shellac & our summer nails done. So nice to not think about nailpolish that always just wears of in the water and the sand. I love this peachy color, super summery and goes with everything!

//På sommaren vill jag bara att allt ska vara enkelt – ingen mejk, gå barfota och inte behöva komma ihåg jackan då man går ut. Igår gick jag och Ale tillsammans och tog shellac & fick sommarnaglarna fixade. Så skönt att inte tänka på nagellack som alltid slits i vattnet och sanden. Älskar den här persikafärgen, super sommrig och passar med allt!

Last night we took the citybikes for a long bikeride to Espoo. It’s so convenient to have them, you pay like 25€ for the whole season which is several months and you can ride as much as you want! Anyway, we rode here for pizza in the sunset and had a very cosy & fun night with our friends. ❤ Now I’m actually sitting on the train to go spend the weekend at a friend’s cottage. Almost there and then borrowing my mum’s car to drive to Porkkala. Lots of sun and girl time on the agenda! See you later ❤

//Igår kväll tog vi stadscyklarna på en lång cykeltur till Esbo. Det är så behändigt med dem, man betalar typ 25€ för hela säsongen vilken är flera månader lång och så får man åka hur mycket man vill! Hur som helst, vi cyklade hit för pizza i solnedgången och hade en väldigt mysig & rolig kväll med våra vänner. ❤ Nu sitter jag faktiskt på tåget för att tillbringa veckoslutet på en väns stuga. Snart framme och ska sedan låna mammas bil för att köra till Porkala. Mycket sol och tjejhäng på agendan! Hörs senare ❤

BEACH TOWN

Good morning ❤ It’s 7.30 am and I’ve slept quite despite the heat. Crazy how tired the sun can make you and especially when our apratment just heats up in the day making it very uncomfortable to try and be in here. Looking forward to the days when we have our own garden to hang out in and spray ourselves with a hose when needed haha! But like I said, it’s going to take long before that’s happens.

//God morgon ❤ Klockan är 7.30 och jag har sovit rätt så bra trots värmen. Galet hur trött solen kan göra en och speciellt då vår lägenhet bara värms upp under dagen vilket gör det så obekvämt att försöka vara här inne. Ser framemot då vi nångång har vår egna gård som vi kan vara ute i och spruta med en vattenslang då det behövs haha! Men som sagt, det kommer ta länge innan det händer.

Already looking forward to being back in Hanko next week. I’m going with a few friends to stay in our apartment there and maybe go for one or two day parties. 😉 I love that Hanko is so close and easy to get to. Plus it is perfect in the summer with all the beaches, the harbor, cafes and restaurants and so much more.

//Längtar redan tills jag är tillbaka i Hangö nästa vecka. Jag åker med några vänner till lägenheten där och kanske går på en eller två dagsfester. 😉 Jag älskar att Hangö är så nära och så enkelt att åka till. Plus att det är perfekt på sommaren med alla stränder, hamnen, cafér och restauranger och så mycket mera.

The days are so filled with plans and yesterday I didn’t actually sit down and chill before 9pm. First I’m working the whole day and after work me and Ale go to workout a few times a week, then cooking & eating etc. Now I’m also studying for an exam for work which means I need to find time to do that in between all fun summer activities. Tonight I’m going to get my nails done (got that for Ale as a birthday present and booked an appointment for us toghether) and after that we’re taking the city bikes all the way to Espoo. Apparently there’s good pizza by Mellsten beach which we’re going to try! Have a nice day ❤

//Dagarna är så fyllda med planer och igår satte jag inte ner mig för att chilla innan kl. 21. Först jobbar jag hela dagen och efter jobbet tränar jag och Ale några gånger i veckan, sen laga mat & äta etc. Nu läser jag dessutom för en tent jag ska ta för jobbet vilket betyder att jag måste hitta tid att göra det emellan alla roliga sommaraktiviteter. Ikväll ska jag fixa naglarna (köpte det till Ale till födelsedagspresent och bokade en tid för oss tillsammans) och efter det ska vi ta city cyklarna hela vägen till Esbo. Tydligen ska de ha goda pizzor vid Mellstens strand som vi ska testa! Ha en fin dag ❤

AWAY FROM THE CITY

Good morning, hope the week has started well even if many just celebrated Midsummer for half a week haha. Always after a longer weekend it feels so slow to get back into work mode and I’m so grateful that we can be working from home. To be honest, I hope this can continue all summer. Usually it feels like I’m missing out on summer when I’m at the office all days and it’s been a few years since a summer felt this relaxed for me.

//God morgon, hoppas veckan har startat bra även om många firat midsommar i en halv vecka haha. Det känns alltid så segt att komma in i jobbmodet efter en lång helg och jag är så tacksam för att vi kan jobba hemifrån. Ärligt talat så hoppas jag det här fortsätter gela sommaren. Det brukar kännas som om man missar sommaren då man är på kontoret hela dagarna och det är några år sedan jag hade en riktigt avslappnande sommar.

The summer feels like it used to back when I didn’t have a full time job and right now everything feels so easy and good. Except for our apartment that feels like a sauna every night haha. That is also one reason to why it’s nice to get away when we can. Especially now that nothing is holding us here five days a week.

//Sommaren känns som den brukade då när jag inte hade ett heltidsjobb och just nu känns allt så lätt och bra. Förutom vår lägenhet sim känns som en bastu varje natt haha. Det är också en av orsakerna till att vi vill komma iväg då vi kan. Speciellt nu när inget tvingar oss till att vara här fem dagar i veckan.

After spending some time at my parents’ place and in Hanko, we kind of got excited to look for houses. Unil now we have been so sure we want to buy an apartment in the city, but on days like these a garden would be so amazing! I mean, we’re nowhere near buying anything right now, but it’s fun to look around. Knowing us our minds will change everytime we have a different experience when visiting someone in an apartment, semi-detached house, own house, small cottage, you name it haha.

//Efter att ha spenderat några dagar hos mina föräldrar och i Hangö, blev vi typ lite intresserade av att kolla på hus. Hittills har vi varit så säkra på att vi vill köpa en lägenhet i stan, men dagar som dessa skulle en egen gård vara helt toppen! Vi är ju alltså inte ens nära på att köpa något ännu, men det är roligt att kolla runt. Känner man oss rätt så kommer vår åsikt ändra varje gång vi upplever någons lägenhet, radhus, egnahemshus, liten stuga, vad som helst haha.

Now it’s time to start working once again (hoping for another relaxed day) and maybe we’ll go down to the beach again later for an evening dip. Has the sea water even used to been this warm in June?

//Nu är det dags att börja jobba igen (hoppas på en till lugn dag) och kanske vi går till stranden igen senare för ett kvällsdopp. Har havsvattnet ens brukat vara såhär varmt i juni?

MIDSUMMER

Good morning! This is how we spent Midsummer – a walk in the harbour, evening dip right here and a nice easy dinner on the balcony. It felt quite good to not wake up hungover or tired after a late night this time and this might be the first Midsummer that I go for a morning run haha. (Or it’s not morning anymore, more like noon.) There will be plenty of parties this summer and both of us felt like we don’t have to go chasing one this weekend and instead use the time to just relax and maybe even get a few things done that we have been planning for a while. Now the plan is to have a beach day, maybe go for som fro-yo and down to the harbour for a drink tonight. Short posts nowadays because I don’t want to spend all day on the laptop haha. I’ll try to be a little more consistent because my favorite part of the blog is actually being able to scroll back and look at old posts and photos. That was also one of the reasons I started this in the first place because I usually don’t look at old photos on my phone, laptop or hard drive so this way I can have a place for all good memories. Okay, now we’ll get out in the sun! Hugs ❤

//God morgon! Såhär firade vi Midsommar – en promenad i hamnen, kvällsdopp här och en trevlig enkel middag på balkongen. Det kändes ganska bra att inte vakna bankis eller trött efter en sen kväll den här gången och det här är kanske den första midsommarn som jag tar en springtur på morgonen haha. (Eller det är inte morgon mera, mer typ mitt på dagen.) Det kommer finnas tillräckligt med fester i sommar och vi båda kände att vi inte måste jaga efter en den här helgen och istället använda den här tiden till att bara ta det lugnt och kanske till och med få några saker gjorda som vi planerat en tid. Nu är planen en stranddag, kanske fro-yo lite senare och ner till hamen på en drink ikväll. Korta inlägg nuförtiden för att jag inte vill sitta inne hela dagen på datorn haha. Jag ska försöka vara lite mer konsistent för det bästa med bloggen är faktist att kunna kolla tillbaka och se på gamla inlägg och bilder. Det är också en av orsakerna till att jag överhuvudtaget startade bloggen för jag brukar sällan gå igenom gamla foton på telefonen, datorn eller hårddisken så på det här viset har jag ett ställe för alla goda minnen. Okej, nu ska vi ut i solen! Kram ❤

FOOD COLLAGE

Happy Midsummer! ❤ We’ve celebrated every Midsummer a little different since Tom moved to Finland four years ago. The first year we spent in the archipelago and in Hanko – this year we’re back in Hanko just the two of us for a relaxed weekend. Summer is really here and the whole week has been perfect. We decided to leave the city already on Tuesday to stay at my parents’ place where we could just be out in the garden and today we drove to Hanko. Even if I’m not on holiday yet it definitely has felt like summer holiday. The days have been sunny and hot, I’ve been running around barefoot and we have had bbq’s every day. Summer food and being able to sit outside until late nights are my favorite. Here’s a mix of foods we’ve had and the only thing I’ve phtographed the past few days haha. Hope you are enjoying the weekend whether you’re celebrating midsummer or having a cosy and calm weekend. ❤

//Glad midsommar! ❤ Vi har firat midsommar lite olika varje år sen Tom flyttade till Finland fyra år sedan. Första året firade vi i skärgården och i Hangö – i år är vi tillbaka i Hangö bara vi två för en lugn helg. Sommaren är verkligen här och hela veckan har varit perfekt. Vi bestämde oss för att lämna stan redan på tisdag och vara hos mina föräldrar där vi kunde bara vara ute på gården och idag körde vi till Hangö. Fast jag inte har semester ännu har det definitvt känts som sommarlov. Dagarna har varit soliga och varma, jag har sprungit runt barfota och vi har grillat varje dag. Sommar mat och att kunna sitta ute till sena kvällen är mina favoriter. Här är en mix av all mat vi ätit och det enda jag fotat de senaste dagarna. Hoppas ni njuter av helgen oberoende om ni firar midsommar eller har en mysig och lugn helg. ❤