BEACH TOWN

Good morning ❤ It’s 7.30 am and I’ve slept quite despite the heat. Crazy how tired the sun can make you and especially when our apratment just heats up in the day making it very uncomfortable to try and be in here. Looking forward to the days when we have our own garden to hang out in and spray ourselves with a hose when needed haha! But like I said, it’s going to take long before that’s happens.

//God morgon ❤ Klockan är 7.30 och jag har sovit rätt så bra trots värmen. Galet hur trött solen kan göra en och speciellt då vår lägenhet bara värms upp under dagen vilket gör det så obekvämt att försöka vara här inne. Ser framemot då vi nångång har vår egna gård som vi kan vara ute i och spruta med en vattenslang då det behövs haha! Men som sagt, det kommer ta länge innan det händer.

Already looking forward to being back in Hanko next week. I’m going with a few friends to stay in our apartment there and maybe go for one or two day parties. 😉 I love that Hanko is so close and easy to get to. Plus it is perfect in the summer with all the beaches, the harbor, cafes and restaurants and so much more.

//Längtar redan tills jag är tillbaka i Hangö nästa vecka. Jag åker med några vänner till lägenheten där och kanske går på en eller två dagsfester. 😉 Jag älskar att Hangö är så nära och så enkelt att åka till. Plus att det är perfekt på sommaren med alla stränder, hamnen, cafér och restauranger och så mycket mera.

The days are so filled with plans and yesterday I didn’t actually sit down and chill before 9pm. First I’m working the whole day and after work me and Ale go to workout a few times a week, then cooking & eating etc. Now I’m also studying for an exam for work which means I need to find time to do that in between all fun summer activities. Tonight I’m going to get my nails done (got that for Ale as a birthday present and booked an appointment for us toghether) and after that we’re taking the city bikes all the way to Espoo. Apparently there’s good pizza by Mellsten beach which we’re going to try! Have a nice day ❤

//Dagarna är så fyllda med planer och igår satte jag inte ner mig för att chilla innan kl. 21. Först jobbar jag hela dagen och efter jobbet tränar jag och Ale några gånger i veckan, sen laga mat & äta etc. Nu läser jag dessutom för en tent jag ska ta för jobbet vilket betyder att jag måste hitta tid att göra det emellan alla roliga sommaraktiviteter. Ikväll ska jag fixa naglarna (köpte det till Ale till födelsedagspresent och bokade en tid för oss tillsammans) och efter det ska vi ta city cyklarna hela vägen till Esbo. Tydligen ska de ha goda pizzor vid Mellstens strand som vi ska testa! Ha en fin dag ❤

AWAY FROM THE CITY

Good morning, hope the week has started well even if many just celebrated Midsummer for half a week haha. Always after a longer weekend it feels so slow to get back into work mode and I’m so grateful that we can be working from home. To be honest, I hope this can continue all summer. Usually it feels like I’m missing out on summer when I’m at the office all days and it’s been a few years since a summer felt this relaxed for me.

//God morgon, hoppas veckan har startat bra även om många firat midsommar i en halv vecka haha. Det känns alltid så segt att komma in i jobbmodet efter en lång helg och jag är så tacksam för att vi kan jobba hemifrån. Ärligt talat så hoppas jag det här fortsätter gela sommaren. Det brukar kännas som om man missar sommaren då man är på kontoret hela dagarna och det är några år sedan jag hade en riktigt avslappnande sommar.

The summer feels like it used to back when I didn’t have a full time job and right now everything feels so easy and good. Except for our apartment that feels like a sauna every night haha. That is also one reason to why it’s nice to get away when we can. Especially now that nothing is holding us here five days a week.

//Sommaren känns som den brukade då när jag inte hade ett heltidsjobb och just nu känns allt så lätt och bra. Förutom vår lägenhet sim känns som en bastu varje natt haha. Det är också en av orsakerna till att vi vill komma iväg då vi kan. Speciellt nu när inget tvingar oss till att vara här fem dagar i veckan.

After spending some time at my parents’ place and in Hanko, we kind of got excited to look for houses. Unil now we have been so sure we want to buy an apartment in the city, but on days like these a garden would be so amazing! I mean, we’re nowhere near buying anything right now, but it’s fun to look around. Knowing us our minds will change everytime we have a different experience when visiting someone in an apartment, semi-detached house, own house, small cottage, you name it haha.

//Efter att ha spenderat några dagar hos mina föräldrar och i Hangö, blev vi typ lite intresserade av att kolla på hus. Hittills har vi varit så säkra på att vi vill köpa en lägenhet i stan, men dagar som dessa skulle en egen gård vara helt toppen! Vi är ju alltså inte ens nära på att köpa något ännu, men det är roligt att kolla runt. Känner man oss rätt så kommer vår åsikt ändra varje gång vi upplever någons lägenhet, radhus, egnahemshus, liten stuga, vad som helst haha.

Now it’s time to start working once again (hoping for another relaxed day) and maybe we’ll go down to the beach again later for an evening dip. Has the sea water even used to been this warm in June?

//Nu är det dags att börja jobba igen (hoppas på en till lugn dag) och kanske vi går till stranden igen senare för ett kvällsdopp. Har havsvattnet ens brukat vara såhär varmt i juni?

MIDSUMMER

Good morning! This is how we spent Midsummer – a walk in the harbour, evening dip right here and a nice easy dinner on the balcony. It felt quite good to not wake up hungover or tired after a late night this time and this might be the first Midsummer that I go for a morning run haha. (Or it’s not morning anymore, more like noon.) There will be plenty of parties this summer and both of us felt like we don’t have to go chasing one this weekend and instead use the time to just relax and maybe even get a few things done that we have been planning for a while. Now the plan is to have a beach day, maybe go for som fro-yo and down to the harbour for a drink tonight. Short posts nowadays because I don’t want to spend all day on the laptop haha. I’ll try to be a little more consistent because my favorite part of the blog is actually being able to scroll back and look at old posts and photos. That was also one of the reasons I started this in the first place because I usually don’t look at old photos on my phone, laptop or hard drive so this way I can have a place for all good memories. Okay, now we’ll get out in the sun! Hugs ❤

//God morgon! Såhär firade vi Midsommar – en promenad i hamnen, kvällsdopp här och en trevlig enkel middag på balkongen. Det kändes ganska bra att inte vakna bankis eller trött efter en sen kväll den här gången och det här är kanske den första midsommarn som jag tar en springtur på morgonen haha. (Eller det är inte morgon mera, mer typ mitt på dagen.) Det kommer finnas tillräckligt med fester i sommar och vi båda kände att vi inte måste jaga efter en den här helgen och istället använda den här tiden till att bara ta det lugnt och kanske till och med få några saker gjorda som vi planerat en tid. Nu är planen en stranddag, kanske fro-yo lite senare och ner till hamen på en drink ikväll. Korta inlägg nuförtiden för att jag inte vill sitta inne hela dagen på datorn haha. Jag ska försöka vara lite mer konsistent för det bästa med bloggen är faktist att kunna kolla tillbaka och se på gamla inlägg och bilder. Det är också en av orsakerna till att jag överhuvudtaget startade bloggen för jag brukar sällan gå igenom gamla foton på telefonen, datorn eller hårddisken så på det här viset har jag ett ställe för alla goda minnen. Okej, nu ska vi ut i solen! Kram ❤

FOOD COLLAGE

Happy Midsummer! ❤ We’ve celebrated every Midsummer a little different since Tom moved to Finland four years ago. The first year we spent in the archipelago and in Hanko – this year we’re back in Hanko just the two of us for a relaxed weekend. Summer is really here and the whole week has been perfect. We decided to leave the city already on Tuesday to stay at my parents’ place where we could just be out in the garden and today we drove to Hanko. Even if I’m not on holiday yet it definitely has felt like summer holiday. The days have been sunny and hot, I’ve been running around barefoot and we have had bbq’s every day. Summer food and being able to sit outside until late nights are my favorite. Here’s a mix of foods we’ve had and the only thing I’ve phtographed the past few days haha. Hope you are enjoying the weekend whether you’re celebrating midsummer or having a cosy and calm weekend. ❤

//Glad midsommar! ❤ Vi har firat midsommar lite olika varje år sen Tom flyttade till Finland fyra år sedan. Första året firade vi i skärgården och i Hangö – i år är vi tillbaka i Hangö bara vi två för en lugn helg. Sommaren är verkligen här och hela veckan har varit perfekt. Vi bestämde oss för att lämna stan redan på tisdag och vara hos mina föräldrar där vi kunde bara vara ute på gården och idag körde vi till Hangö. Fast jag inte har semester ännu har det definitvt känts som sommarlov. Dagarna har varit soliga och varma, jag har sprungit runt barfota och vi har grillat varje dag. Sommar mat och att kunna sitta ute till sena kvällen är mina favoriter. Här är en mix av all mat vi ätit och det enda jag fotat de senaste dagarna. Hoppas ni njuter av helgen oberoende om ni firar midsommar eller har en mysig och lugn helg. ❤

SUMMER WEEKEND SNAPS

What a Monday, I’m so glad I felt rested this morning because the whole work day was so busy. Now I’m so tired because I have not had a second of relax until now. We ares sitting on the balcony watching Netflix – we basically live on our balcony now in the summer except for when we sleep. How did we btw get halfway through June already? At least we have tried to not stress too much about keeping the flat clean or all that and instead be out in the sun as much as possible. The summer is such a short time and we wait for it the whole year so we don’t want to miss a second of taking it in! Last weekend was perfect and here’s a mix of snaps from it.

//Vilken måndag, jag är så glad att jag var utvilad imorse för det var så bråttom hela jobbdagen. Nu är jag så trött för jag har inte haft en sekund av lugn förrän nu. Vi sitter på balkongen och kollar på Netflix – vi bor i praktiken på balkongen nu på sommaren utom då vi sover. Hur kom vi förresten halvvägs genom juni redan? Åtminstone hae vi försökt att inte stressa om att hålla lägenheten städig och allt det där utan istället varit ute i solen så mycket som möjligt. Sommaren varar en så kort tid och vi väntar hela året på det så vi vill inte missa en sekund av att njuta fullt ut! Förra helgen var perfekt och här kommer en mix av bilder från det.

Our favorite Ale had her birthday on Saturday and we had organized a little surprise birthday for her. We went to Löyly – I had never been to the saunas there before. The day was so nice and summery like the past weeks have been.

//Vår favorit Ale fyllde år på lördagen och vi hade ordnat en liten överrasknings födelsedag. Vi for till Löyly – jag hade aldrig varit där och badat bastu innan. Dagen var så trevlig och somrig så som de senaste veckorna varit.

I can’t believe we went swimming like it was nothing. The thermometer showed 17C but I don’t know if it actually can have been that ”warm”? After two hours of hanging out in the sun, the saunas and swimming we all had burgers here.

//Jag kan inte tro att vi simmade här som om det inte var något. Termometern visade 17C men ja vet inte om det faktiskt kan ha varit så ”varmt”? Efter två timmar av njutandet i solen, badande i bastun och havet åt vi alla burgare här.

After dinner the whole table was in the shade so we had to change places. We sent a few of the boys to the shop to get us a few drinks and got back out in the sun on the rocks in Eira. Summerevenings might just be the best ever and a good summernight is something that always becomes a summer memory.

//Efter middagen var hela bordet i skuggan så vi måste flytta på oss. Vi skickade iväg några av killarna till butiken för att köpa några drickor och satt oss i solen på klipporna i Eira. Sommarkvällar är kanske de bästa någonsin och en bra sommarkväll är något som alltid blir ett sommarminne.

On Saturday it was also exactly four years ago since this guy right here moved to Finland. I keep thinking of what has happened in the past four years and all the fun things we’ve done and can’t even imagine what will happen in the next four!

//På lördag var det också exakt fyra år sen den här killen här flyttade till Finland. Jag tänker på hur mycket som hänt under de senaste fyra pren och alla roliga saker vi gjort och kan inte ens föreställa mid vad som kommer hända under de följande fyra!

On Sunday I took the bike over to Lauttsaari to go hang out with Ale a little bit more, hehe.

//På söndag tog jag cykeln till Drumsö för att chilla med Ale lite till, hehe.

We sat out here all day and had I don’t even know how many dips in the sea.

//Vi satt här hela dagen och jag vet inte hur många dopp i havet vi tog.

Ale made me this ice coffee with a little bit of coffee, oat milk, frozen banana and vanilla. YUM! Perfect, perfect summer! Fingers crossed it will stay like this. Tomorrow we pack our bags and leave the city for the rest of the week. Now – sleep since I’m guessing work tomorrow will be just as hectic. Goodnight!

//Ale lagade åt mig den här iskaffen med lite kaffe, havremjölk, fryst banan och vanilj. MUMS! Perfekt, perfekt sommar! Håller tummarna för att det hålls såhär. Imorgon packar vi väskorna och lämnar stan för resten av veckan. Nu – sova för jag gissar att jobbdagen imorgon kommer bli precis lika hektisk. Godnatt!