FAMILY QUIZ TIME

I have just finished a group skype with the girls. Our screenshots were maybe not the best so I won’t post one without their permission haha. How nice is it though that you can just hang out with friends on facetime/skype etc. Should definitely do this always, not just now. We have made at least some more facetime plans and tomorrow we’re doing one with Tom’s family again. We did one last week and it was so much fun – his cousin organized a quiz and we were like 20 people. Gets quite confusing with so many people, but it was fun. We sucked though, got like one answer right haha. They had picked a question we would know the answer to though and it was “What country does Finland border to in the north” 😀 Anyway, tomorrow it’s time for the next quiz and we requested some easier questions haha. Then let’s just see what else we do this weekend.

//Jag har för en stund sedan avslutat en gruppskype med flickorna. Våra screenshots var kanske inte de bästa så postar inte dem här utan deras lov haha. Hur roligt är det dock inte att man bara kan hänga med kompisar på facetime/skype etc. Borde definitivt gör det här alltid, inte bara nu. Vi har åtminstone gjort fler facetime planer och imorgon ska vi göra det med Toms familj igen. Vi gjorde det också förra veckan och det var så roligt – hans kusin ordnade en frågesport och vi var typ 20 pers. Blir så råddigt men så många, men det var roligt. Vi sög dock, fick typ ett svar rätt haha. De hade valt en fråga som vi skulle veta svaret på och den var “Vilken land gränsar Finland till i norr” 😀 Hursomhelst, imorgon är det dags för en ny frågesport och vi har bett om lite lättare frågor haha. Sen får vi se vad annat vi gör denna helg.

Not too much else exciting that has happened during the past week. We sit at home for most of the time and take long walks almost daily. We try to grocery shop only once a week or even more seldom. All plans are put on ice now and we just hope this weird time will be over. Luckily there is facetime and we have met up some friends to go for walks and so on. Stay safe, hugs ❤

//Inte så mycket mer spännande som hänt under den senaste veckan. Vi sitter för det mesta hemma och går på långa promenader nästan dagligen. Helst handlar vi mat bara en gång i veckan eller mer sällan. Alla planer få gå på is nu och vi önskar bara att den här konstiga tiden skulle vara slut. Till all tur finns facetime och vi även träffat vissa vänner utomhus, gått promenad osv. Var försiktiga, kram ❤

A DAY IN THE LIFE

Good morning! Our second week of the home staycations starts today. So far it has felt quite good to work and stay home, I just miss meeting up with friends. Otherwise I could get used to not having to get up and go to work, haha! This is what a normal day nowadays looks like.

God morgon! Vår andra vecka av hemma staycationen börjar idag. Fram till nu har det kännats riktigt bra att jobba och stanna hemma, jag saknar bara att träffa vänner. Annars skulle jag kunna bli van i att inte hamna stiga upp och gå till jobbet, haha! Det här är hur en vanlig dag nuförtiden ser ut.

We get up at 6.30 almost every day now. I want to do a 10 minute yoga if I can or just stretch and wake up the body before I’m going to sit down for most of the day.

//Vi stiger upp 6.30 nästan varje dag nu. Jag vill göra 10 minuter yoga om jag kan eller bara tänja och få kroppen att vakna upp innan jag sedan sätter mig ner för största delen av dagen.

Then I have coffee or tea, usually coffee. I don’t want to drink coffee before I’ve woke up a little bit more though. My breakfast times change a little bit, and now being home I have time to change up my breakfast from the normal oatmeal. Like last Friday I made granola in the morning, recipe in my previous post.

//Sen dricker jag kaffe eller te, oftast kaffe. Jag vill ändå inte dricka kaffe innan jag vaknat upp lite mera. Mina frukosttider varierar, och nu då man bara är hemma har jag tid att byta ut min havregrynsgröt mot annat. Som förra fredagen gjorde jag granola på morgonen, receptet finns i mitt föregående inlägg.

Time to fire up the laptop for a full working day that starts always either at 8 or 9. I move around in our apartment with the laptop and have tried to be creative with putting boxes on tables so I could stand up and work a little bit too.

//Dags att starta datorn för en hel arbetsdag som börjar alltid antingen 8 eller 9. Jag flyttar runt i lägenheten med datorn och har provat vara kreativ med att lyfta lådor på bord så jag skulle kunna stå och jobba lite med.

Around lunch time I eat usually leftovers from the night before and try to get out for a short walk to get some fresh air. That makes such a big difference to the day!

//Kring lunch tid äter jag oftast rester från föregående kväll och försöker komma ut på en kort promenad för att få lite frisk luft. Det gör så stor skillnad till dagen!

Then at two in the afternoon we always have our afternoon coffe now haha. In total I drink about 4 cups of coffee in a day, two in the morning and two in the afternoon. I might buy some decaf coffee to have in the afternoon because I don’t drink coffee for the caffeine I just love coffee & foamed oat milk.

//Nuförtiden klockan två på eftermiddagen dricker vi alltid vårt eftermiddagskaffe haha. Jag dricker sammanlagt typ 4 koppar kaffe i dagen, två på morgonen och två på eftermiddagen. Jag ska kanske köpa ett decaf kaffe som jag kan dricka på eftermiddagen eftersom jag inte dricker kaffet för koffeinet utan bara älskar kaffe och skummat havremjölk.

When I’m done with work around 16-17, I do yoga or some other excercise. Now that my gym membership expired I have been going out for runs and doing home workouts. We even moved our dining table to the kitchen to make the dining area a small home gym.

//När jag är klar med jobbet kring 16-17, gör jag yoga eller någon annan träning. Nu då mitt gym medlemskap gick ut har jag gått på löpturer och gör hemmaträningar. Vi flyttade till och med vårt matbord till köket för att få plats med ett litet hemmagym där matbordet stod.

It feels like I have a lot more time in my days to do things and a lot more time to just relax too. We try and go see the sunsets when we can because they are magical – wow. Then we cook dinner, maybe watch something on Netflix and around 22 I get so tired I get ready for bed. This is pretty much what today will look like. Now I have to start working – have a good week ❤

//Det känns som om jag har mycket mer tid under dagarna att göra saker och mycket mer tid för att bara ta det lugnt också. Vi försöker se solnedgångarna då vi kan för de är magiska – wow. Sedan lagar vi middag, kollar kanske Netflix och kring 22 är jag så trött så jag gör mig klar för att sova. Det här är ganska långt hur idag kommer se ut. Nu ska jag börja jobba – ha en bra vecka ❤

SUNSHINE LOVE

Good morning! Morning coffee and news – surprise surprise. I had to get up an start my day with stretching though because the ergonomics are not always the best when working at home haha. The other day when we went out for a run, I almost had to stop because of lower back pain. That’s gone now thanks to stretching.

//God morgon! Morgonkaffe och nyheter – vilken överraskning. Jag måste börja min dag med lite stretching dock för ergonomin är inte alltid den bästa när man jobbar hemifrån haha. I förrgår då vi skulle ut och springa, måste jag nästan stanna upp helt pga ont i nedre ryggen. Den är nu borta tack far en massa stretching.

Since we’re pretty much only hanging out at home, all I wears is gym and comfy clothes. Last Sunday we had to go out to change a pair of headphones for Tom, so I put on this all denim outfit. Love that it’s spring now and hopefully the big winter coats can be packed away to storage soon.

//Eftersom vi hänger ganska så långt bara hemma, klär jag mig bara i gym- och mjukiskläder. Förra söndagen måste vi ut för att byta ett par hörlurar åt Tom, så då passade jag på att sätta på den här heldenim outfiten. Älskar att det är vår och hoppas de stora vinterjackorna kan packas iväg i förrådet snart.

I remember when I was younger and started to learn English, it was said that if you can’t think of anything to talk about with an English person, talk about the weather haha. And now that’s me – commenting the sunshine every single day 😀 Also, isn’t it a super easy topic to start talking about because almost everyone will have something to say about it. HAHA. Tips for those who hate bumping in to someone or hate awkward silences. This had actually nothing to do with anything here, just thought of it after everyday saying how much I love the sunshine! ❤

//Jag kommer ihåg när jag var yngre och började lära mig engelska och det sades att om du inte kan tänkta på något annat att prata om med en person från England, prata om vädret haha. Och nu är det jag – kommentera solskenet varje dag 😀 Är det inte dock ett super enkelt ämne att börja prata om för näsatan alla har något att säga om det. HAHA. Tips för dem som hatar att stöta på någon eller hatar obekväma tystnader. Det här hade egentligen inget att göra med något här, men kom bara att tänka på det efter att jag varje dag sagt hur mycket jag älskar solskenet! ❤

ESCAPING THE CROWDS

Good morning! I actually thought it was Saturday today when I woke up haha. The days just melt together even if I’m working. Every day still kind of feels like a day off when I’m only at home. Now I’m watching the morning news and having my coffee – my new morning routine these days.

//God morgon! Jag trodde faktiskt det var lördag idag då jag vaknade haha. Dagarna bara smälter ihop fast jag jobbar. Varje dag känns lite som en ledig dag när jag bra är hemma. Nu ser jag på morgonnyheterna och dricker mitt kaffe – min nya morgonrutin dessa dagar.

Fun fact: the big orange building in the middle was where we first lived together when we moved to Helsinki after Australia.

I guess everyone in Finland is now waiting for new restricions and I really wonder what they will be. Last weekend it was still okay to walk outside, but still avoid crowds. We thought that we’d go for a long walk with Laura and Ela, but it felt like every single person in the city was thinking the same. It was so busy at some parts of the trail we walked that it almost felt uncomfortable.

//Jag tippar på att alla i Finland nu väntar på nya restriktioner och jag undrar verkligen vad de kommer vara. Förra helgen var det ännu okej att röra sig ute, men ändå så att man undviker stora folkmassor. Vi tänkte vi skulle gå på en lång promenad med Laura och Ela, men det kändes som om varenda en i stan hade tänkt så. Det var så mycket folk på vissa ställen att det nästan kändes obekvämt.

Today I want to work out later. My gym membership just expired last Friday and I won’t renew it until this situation is over. Not sure which one is more scary, the virus itself or what it is doing to the economy. I mean, what will the domino effect be on everything and how long will it take before everything goes back to normal? It feels like we’re living in a film and in a time that will be in the history books in the future. Now I have to get ready for work. That means open up the laptop and move over to our home office. Speak to you later, hugs ❤

// Idag vill jag träna senare. Mitt gym medlemskap gick ut förra fredagen och ja tänker inte förnya det innan den här situationen är över. Jag vet inte vad som är mer skrämmande, viruset själv eller vad det gör till ekonomin. Jag menar, vilken dominoeffekt kommer det ha på allt och hur länge kommer det ta innan allt har återhämtat sig? Det känns som om vi lever i en film och samtidigt i en tid som kommer finnas i historieböckerna i framtiden. Nu måste jag göra mig klar för att jobba. Det betyder öppna datorn och flytta mig från soffan till vårt hemkontor. Hörs senare, kram ❤

LEATHER WEATHER

Good morning Sunday! I’m waking up early these days and I love it. Right now I’m having coffee and next I’m going to continue my clearing out project. We’re not in quarantine even if a lot of people call staying home that. We’re just trying to self isolate and do some social distansing.

//God morgon söndag! Jag vaknar tidigt dessa dagar och älskar det. Just nu dricker jag kaffe och till näst ska jag fortsätta mitt projekt att rensa hemmet. Vi är inte i karantän fast många kallar att stanna hemma det. Vi försöker bara isolera oss själva och ta distans från sociala sammanhang.

No matter what is going on, the spring is coming with full speed and all I want to do is be outside. Might as well do that as much as I can now since no one knows where all this is going. Yesterday became a home day and we decided to not go to my parents’. Better safe than sorry right. We walked over to Jätkäsaari in the morning yesterday to pick up a package for Tom and snapped some photos while we were out. The rest of the day we spent at home doing yoga + abs, cooking, watching a documentary and moving more furniture around haha. Wonder how many different set ups we will go through in the next weeks.

//Oberoende av vad som pågår, är våren på väg med full fart och det enda jag vill göra är att vara ute. Ska väl ta vara på det nu så länge jag kan göra det eftersom ingen vet vart allt detta är påväg. Igår blev det en hemmadag och vi bestämde att inte åka till mina föräldrar. Bäst att vara på den säkra sidan. Vi promenerade till Busholmen igår på morgonen för att hämta ett paket åt Tom och tog lite bilder då vi var ute. Resten av dagen tillbringade vi hemma och gjorde yoga + magmuskler, lagade mat, kollade en dokumentär och flyttade runt möbler haha. Undrar hur många olika uppställningar vi kommer gå igenom de kommande veckorna.

Now I’m going to get back to our closets and drawers and then we’ll go out for a walk. Enjoy the sunshine ❤

//Nu ska jag nog ta itu med våra skåp och lådor och sen ska vi ut på en promenad. Njut av solskenet ❤