BIRTHDAY WEEK

Heey! Looks like I just had a week off – last week was so busy so I didn’t have time do to anything on here. Tried to find time for my full-time job, dance class, gym workouts, take photos, videos and edit them for a black friday campaign I had on my instagram, study, do a photoshoot (during the one minute of daylight we get right now) for a friend’s company to start building a portfolio for lifestylefinn and last but not least, celbrate my birthday, twice!! So here’s a recap of my week last week, the birthday week.

//Heej! Verkar som om jag tog en vecka semester – förra veckan var så fullspäckad så jag hade ingen ti att göra något här. Försökte hitta tid för mitt heltidsjobb, danslektion, gymträning, fota, filma och redigera för en black friday kampanj jag hade på instagram, studera, fota (under den ena minuten vi har dagsljus just nu) för en kompis företag för att börja bygga upp en portfölj för lifestylefinn och sist men inte minst, fira min födelsedag, två gånger!! Så här kommer en recap på min förra vecka, födelsedagsveckan.

MONDAY – started to take the photos, video & editing for the black friday campaign. I wanted to start early to not rush last minute and I still ended up pulling all my hair out trying to edit a video on my laptop that just wouldn’t cooperate. So frustrating when technology doesn’t work how you want haha.

TUESDAY – actually when I posted my last update, but I had dance class on the evening. It was in fact our last one in the studio because last Friday the informed us that the remaining three weeks will be over Zoom. I’m so glad we got to go to the studio for this long even if we were wearing masks as much as we could because dancing at home really isn’t going to be the same thing.

//MÅNDAG – började fota, filma och regigera för black friday kampanjen. Jag ville börja i tid och inte stressa i sista minuten och ändå slutade det med att jag rev håret av mig då jag försökte redigera en video på min dator som bara inte ville samarbeta. Så frustrerande när teknologi inte funkar som man vill haha.

//TISDAG – faktiskt då jag senaste uppdaterade, men jag hade danslektion på kvällen. Det var egentligen vår sista timme i studion för på fredag informerade de oss om att de sista tre veckorna kommer vara över Zoom. Jag är så glad att fick gå till studion såhär länge även om vi hade på oss mask så mycket vi kunde för att dansa hemma kommer ändå inte vara samma sak.

WEDNESDAY – first a heavy and intense legs workout with Ale followed by a cheese night with Tiia.

//ONSDAG – först ett tungt och intensivt benpass med Ale följt av ostkväll med Tiia.

THURSDAY – another day at the gym. This was one of those days where I really appreciated having Ale as my workout buddy. I went to the gym feeling frustrated and annoyed (thanks to my laptop again) and almost refused to work out, but she didn’t let me go home and instead forced me on the treadmill for 30 minutes. We didn’t say a word to each other and just listened to our own music. After I felt so much better and once again, working out was so worth it because it makes you feel good. Thank you Ale ❤

//TORSDAG – en till dag på gymmet. Det här var en av dom dagarna då jag verkligen uppskattar att ha Ale som min träningskompis. Jag gick till gymmet och kände mig frustrerad och irriterad (tack vare min dator igen) och nästan vägrade träna, men hon lät mig inte gå hem utan tvingade mig på springmattan i 30 minuter. Vi sa inte ett ord åt varandra utan bara lyssnade på egen musik. Efteråt kändes det så mycket bättre och än en gång, träningen var så värt det för man mår så mycket bättre. Tack Ale ❤

FRIDAY – a little pre-birthday celebration with the girls. Originally I had booked a table at a cocktail bar, but in the end no one really felt like going out to a bar was the right move so they came over to our place instead. A very cosy evening ❤

//FREDAG – litet födelsedagsfirande innan riktiga dagen med flickorna. Först hade jag bokat ett bord på en cocktail bar, men i slutändan kände ingen av oss att gå till en bar var riktigt rätt just nu så de kom över till oss istället. En väldigt mysig kväll ❤

SATURDAY – MY BIRTHDAY! We had a chill day and in the afternoon me and Tom went for some wine to a local place which is big enough to be able to sit far away from other tables. We stayed for a little while before we had to come home and prepare for a few friends to come over for an aperitif before we headed out for my birthday dinner at Ventuno. We took the menu (6-7 course meal) and it was incredible!

//LÖRDAG – MIN FÖDELSEDAG! Vi hade en chill dag och på eftermiddagen gick jag och Tom på lite vin till ett lokalt ställe som är tillräckligt stort för att man ska kunna sitta långt ifrån andra bord. Vi stannade en stund tills vi måste komma tillbaka och preppa för ett par vänner som skulle komma över på en aperitif före vi gick på min födelsedagsmiddag på Ventuno. Vi tog menyn (6-7 rätters middag) och den var sinnessjuk!

SUNDAY – had to go an exchange two pairs of shoes and run a few errands so I met up with my cousin and then went for lunch together. On the evening we had the sauna again and then started on Harry Potter – the prisoner of Azkaban.

//SÖNDAG – måste gå byta två par skor och sköta några ärenden så jag mötte upp min kusin och sedan gick vi på lunch tillsammans. På kvällen hade vi bastu igen och sen började vi på Harry Potter – fången från Azkaban.

This week the plan is to take it much, much easier. Don’t even want a busy week like that again in a while haha. Now I’m going to bed, it’s super late again and I’ve been up since 6am. Night ❤

//Den här veckan är planen at ta det mycket, mycket lugnare. Vill inte ens ha en så hektisk vecka nu på ett tag. Nu ska jag sova, det är super sent igen och jag har varit vaken sen 6 i morse. Godnatt ❤

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: