HOUSE OF CARDS

Heyy, just got home from my dance class and ate toasted rye bread with banana on top and a big cup of decaf green tea. Delicious combo and even better in front of a little Netflix. I already watched Emily in Paris that everyone’s been talking about and I want more seasons now.

//Hejj, jag har just kommit hem från dansträningen och åt ett rostat rågbröd med banan på och en stor kopp koffeinfritt grönt te. Smaskig kombo och ännu bättre framför lite Netflix. Jag har redan sett Emily in Paris som alla talat om och jag vill ha fler säsonger nu.

The weekend was so relaxing that I almost felt more tired after it haha. You know when you just chill too hard that you feel like you could constantly sleep. It was really nice though to get to Hanko before winter and we even got a little bit of sun there. Mostly sun and rain in turns.

//Helgen var så lugn att jag nästa kände mig mer trött efter den haha. Ni vet när man chillar så hårt att det känns som om man skulle kunna sova helatiden. Det var super trevligt ändå att åka till Hangö före vintern och det var t.o.m. lite sol där. Mest sol och regn turvis.

Who does not love brunch? On Sunday we said that we were just gonna sit and eat for as long as we can and I think we made two or three pots of coffee over a few hours and just talked.

//Vem skulle inte älska brunch? På söndag sa vi att vi bara ska sitta och äta så länge vi kan och jag tror vi kokade två eller tre pannor kaffe under några timmars tid och bara pratade.

No snow yet, but I feel that it’s on its way. The evenings are getting so cold and not even the sun feels that warm anymore. 😥 And the darkest day of the year hasn’t even been yet, but it’s soon and from there we go towards longer days and summerrrrr again haha. Too soon to dream of summer?

//Ingen snö ännu, men jag känner att det är på kommande. Kvällarna är så kalla och inte ens solen känns så varm ännu. 😥 Och den mörkaste tiden på året har inte ens varit ännu, men det är snart och sedan går vi mot längre dagar och sommarrrrr igen haha. För tidigt att drömma om sommar?

Well first there is winter, red wine, pastries and cosy season. Normally this time of the year it’s dark when you go to work and dark when you come back. At the office it used to feel like I was working in the middle of the night, but now working from home it feels so different. We get the sun reflecting from the buildings around us in the mornings and the morning light is so beautiful here. Obviously this requires a sunny day hehe. Let’s how it feels like this next Sunday when the clocks are turned an hour back to make the day even shorter.

//Okej föst har vi vinter-, rödvins-, bakverks-, och myssäsongen. Normalt den här tiden på året är det mörkt när man går till jobbet och mörkt när man kommer tillbaka. På kontoret brukade det kännas som om man jobbade mitt i natten, men nu när jag jobbar hemma är det så annorlunda. Vi har solet som reflekteras från alla hus runt oss under morgonen och morgonljuset är så fint här. Såklart kräver det här en solig dag hehe. Vi får se hur det känns nästa söndag när klockorna flyttas en timme bakåt och gör dagarna ännu kortare.

Now I’m going to end this post to this magical sunset in Hanko last Friday. Good night ❤

//Nu ska jag avsluta detta inlägg med den här magiska solnedgången i Hangö förra fredagen. God natt ❤

PS. Did you know I used to be amazing at building houses of cards. When I was younger I loved making card houses and looks like I’ve still got it.

//PS. Visste ni att jag var bra på att bygga korthus. När jag var yngre älskade jag att bygga korthus och ser ju ut som om jag ännu kan det.

Published by Carolina Törnqvist

28 years old, working and living in Helsinki, Finland. Currently studying to take a private pilot license. Love to travel, explore and experience new things while still wanting to live sustainable. My whole life is my hobby and I want to do things that make me happy and always follow my gut feeling. Follow my blog for a mix of lifestyle, recipes, travel, sustainability and pretty much anything between heaven and earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: