THREE FAV PODCASTS

Halfway through the second week of this year and I am feeling great. Even if I might still be a little sleep deprived, the energy levels are on top and last night we were talking before falling asleep how it’s hard to wind down when we are feeling so excited about life at the moment. Time to bring in the mindfulness and meditation practices haha! I feel like what I consume is how I feel and now I have been eating plant based, worked out a few times and listened to podcasts that just puts me in a good mood or are moodboosters. My three favorites at the moment (and since many months back) are Two of a kind, Träning med mening and The model health show. They are the perfect balance for me – the first one is a happy lifestyle podcast, the second one a motivational and encouraging podcast and the last one a very informative podcast full of scientific facts on health. Highly recommend them all!

//Halvvägs genom den andra veckan av det här året och jag mår så bra. Även om jag kanske ännu har lite sömnbrist är energinivån på top och igår kväll pratade vi innan vi somnade om hur svårt det är att varva ner för vi känner så peppade på livet just nu. Dags att dra in mindfulness och meditationsövningarna tror jag haha! Jag känner att jag mår som jag konsumerar och nu har jag ätit veganskt, tränat några gånger och lyssnat på poddar som får mig att bli på bra humör eller boostar humöret. Mina tre favoriter just nu (och många månader tillbaka) är Two of a kind, Träning med mening och The model health show. Det blir en perfekt balans för mig – den första är en glad livsstilspodd, den andra en motiverande och uppmuntrande podd och den sista en väldigt informativ podd med en massa vetenskaplig fakta om hälsa. Rekommenderar varmt dem alla!

Today Ale and I went for a run on the treadmills at the gym (outdoors isn’t very tempting right now) and she started to practice for the half marathon. Now I’m very close to saying yes and signing up too after she encouraged me to go with her and try it out. Scary, but could be super fun to try. Let’s see if I can get started with running a little bit more. Other than that today has been pretty chill and I think the weekend will be very cosy. Right now everything feels just right and I’m so greatful to be able to feel this way ❤

//Idag gick jag och Ale och sprang på löpbandet på gymmet (utomhus är inte speciellt lockande just nu) och hon började öva för halvmaratonet. Nu är jag väldigt nära på att säga ja till att också anmäla mig efter att hon tjatade om att jag skulle fara med henne och prova. Skrämmande, men skulle kunna vara super roligt att testa. Vi får se om jag kommer igång med att springa lite mer. Annars har idag varit väldigt chill och jag tror helgen kommer bli jätte mysig. Just nu känns allt så rätt och jag är så tacksam över att kunna känna såhär! ❤

2020 GOALS, PLANS, DREAMS

Finally a night of 6-7 hours of sleep and I feel like I’m slowly getting back to normal sleeping times. Since getting home we decided to dive straight into talking through our thoughts for the new year. This new year it really felt like 2020 is a fresh start. Both me and Tom just wanted to eat good food, I’m trying a vegan January, work out a few times a week bla bla bla and just stay organized from start. I wrote this goals, plans, dreams note when we were in Chile for 2020 and want to post this to be able to look back later. Also I’m feeling so motivated by this new year and it feels like anything is possible haha. A lovely feeling though ❤

//Äntligen en natt med 6-7 timmar sömn och jag känner att jag kommer sakta tillbaka till normala sömntider. Sen vi kom hem bestämde vi att dyka direkt in på att tala igenom våra tankar för det nya året. Det här nya året känns det som om 2020 verkligen är en ny start. Både jag och Tom ville genast bara äta bra mat, jag försöker på en vegansk januarimånad, träna några gånger i veckan bla bla bla och bara vara organiserade från start. Jag skrev den här mål, planer, drömmar minneslappen när vi var i Chile för 2020 och vill posta den så jag kan kolla tillbaka på den senare. Jag känner mig så otroligt motiverad för det här nya året och det känns som allt är möjligt haha. Härlig känsla dock ❤

Both of us wrote down something that motivates us.

Besides my own list, me and Tom thought of some things together and we wrote them on a piece of paper and put up on the wall. They are not resolutions, but more what we want to focus on and get into our lives when it comes to food, us, health, lifestyle and the future. So far it is going extremely well (I know we’re only a week, I count as 2020 started when we came back to Finland, into the new year but whatever :D) Did you make any resolutions, plans, set some goals, wrote down some dreams for the new decade? ❤

//Utöver min egna lista, har jag och Tom tänkt på vissa saker tillsammans och vi har skrivit dem på ett papper och satt upp det på väggen. De är inga nyårslöften, men mer typ vad vi vill fokusera på och få in i våra liv då det kommer till mat, oss, hälsa, livsstil och framtiden. Hittills går det extremt bra (jag vet att vi bara är en vecka, jag räknar att 2020 började då vi kom tillbaka till Finland, in i det nya året men hursomhelst :D) Gjorde ni några löften, planer, satte mål, skrev ner drömmar för det nya årtiondet? ❤

CHURROS

A new week and a new Monday – our first Monday in Finland this year. I’m still struggling with jet lag big time and falling asleep around 3am definitely isn’t ideal when I’m working every day. Hopefully this week the sleep rythm can get to a somewhat normal one. The last few days at home has been all about washing and unpacking, working and seeing friends. After this month in Chile I decided to do a vegan January (at least all my own cooking is going to be vegan) as well as I can and so far it’s been going quite well. All vegan meals so far are boyfriend approved as well and both of us want to get back to normal food routines and to reduce sugar intake after the past month of snacking, drinking alkohol and eating out quite a lot. Luckily you don’t get these delicious churros here 😉 Now I’m going to drink my melatonin tea and hope it helps me fall asleep haha! Wish me luck ❤

//En ny vecka och en ny måndag – vår första måndag i Finland för i år. Jag lider fortfarande av enorm jet lag och att somna kring 3 på natten är inte idealt då jag jobbar varje dag. Hoppas dygnsrytmen blir mer normal den här veckan. De senaste dagarna hemma har betytt en massa tvätt och packa upp väskor, jobba och träffa vänner. Efter den här månaden i Chile bestämde jag att hålla januari veganskt (åtminstone kommer allt jag själv lagar vara veganskt) så bra jag kan och hittills har det gått riktit bra. Alla veganska måltider hittills är också boyfriend approved och båda vi vill komma tillbaka till normala matrutiner och minska på sockerintaget nu efter den senaste månaden av snacking, dricka alkohol och äta ute en hel del. Som tur får man inte dessa smaskiga churros här 😉 Nu ska jag dricka mitt melatonin te och hoppas det hjälper mig somna haha! Önska mig lycka till ❤

BACK TO REALITY

The last sunset we watched – Pichilemu, Chile

Finally home after a long journey back to Finland! ❤ It felt good to come home, but weird at the same time – I even thought our floors and kitchen looked strange haha 😀 We were so tired when we got back so we did a quick shop at the closest minimarket, made dinner and pretty much went to bed by eight. It’s so quiet without our group we hung out with for a whole month and I already miss our evenings together having drinks, talking, playing cards… It felt even more crazy going to work and the whole day was as if it wasn’t a real day at work. I guess reality will hit in a few days. Now focus is on jet lag survival and then total photo spam here and on my Instagram 😉

//Äntligen hemma efter en lång resa till Finland! ❤ Det kändes bra att komma hem, men konstigt samtidigt – tyckte till och med att vårt golv och köket såg konstigt ut haha 😀 Vi var så trötta då vi kom hem så vi shoppade snabbt mat i den närmaste lilla butiken, lagade middag och typ lade oss klockan åtta. Det är så tyst utan vår grupp vi hängt med en hel månad och jag saknar redan våra kvällar tillsammans med drinkar, prat, kortspel… Det kändes ännu galnare att gå på jobb idag och hela dagen var som om det inte var en riktig jobbdag. Jag antar att verkligheten slår om några dagar. Nu är fokuset på att klara av jet lag och sen total fotospam här och på min Instagram 😉

A WEEK IN PUCON

We have been roadtripping the past few days and my plan was to write posta as we drive, currently trying to also, but realizing it just makes me carsick on these windy roads haha 😀 We had an amazing week in Pucon with our whole Finnish group + Tom and the newlyweds ❤ and even managed to squeeze in a few activities even if we could just have stayed by the pool.

//Vi har roadtrippat de senaste dagarna och min plan var att skriva i bilen, försöker just nu också, men inser att jag bara blir åksjuk på dehär kurviga vägarna haha 😀 Vi hade en fantastisk vecka i Pucon med vårt Finska gäng + Tom och det nygifta paret ❤ och lyckades klämma in några aktiviteter fast man helst hade slöat vid poolen.

We visited the hot springs of Los Pozones and the waterfalls of Ojos del Caburgua, some climbed the Volcano Villarica and on our last day we went golfing. The night before the hot springs I cut myself on the leg, which meant no swimming for me in any hot springs or at all for that matter to avoid the risk of infection. So I sat on the side with one leg in haha 😀

//Vi besökte varma källorna i Los Pozones och vattenfallen i Ojos del Caburgua, vissa besteg vulkanen Villarica och sista dagen golfade vi. Kvällen innan de varma källorna skar jag mig på benet, vilket betydde inget simmande för mig i källorna eller överhuvudtaget för den delen för att minimera infektionsrisken. Så jag satt på sidan med ena benet i haha 😀

HAPPY NEW YEAR

So 2020 – it feels like not long ago we celebrated 2019 and now suddenly a whole year has gone by. Last year was nice to us and for this new year I’m excited to see what we will do. Last year felt like I was just floating along through the year and this year I want to challenge myself more, learn somehing new, do something I didn’t think I ”could” do.

//Så 2020 – det känns som inte länge sedan vi firade 2019 och nu har plötsligt ett helt år passerat. Förra året var trevligt mot oss och för det här nya året är jag förväntansfull på att se vad vi kommer att göra. Förra året kändes som om jag bara flöt med genom året och det här året vill jag utmana mig själv mera, lära mig något nytt, göra något jag inte tänkte jag ”kunde” göra.

We had a fun New Years Eve and started the day by the pool, jumping in and out and drinking aperol spritz. We had a quick afternoon barbeque at our house before continuing to the house our friends and their family had rented. This was the most ”New Yearsy” it got with the hats and glasses haha.

//Vi hade en rolig nyårsafton och började dagen vid poolen, hoppade in och ut och drack aperol spritz. Vi grillade snabbt på eftermiddagen i vårt hus innan vi fortsatte till huset våra kompisar och deras familj hade hyrt. Det här var det mest nyårsaktiga det blev med hattar och glasögon haha.

At midnight we cheered for the new year and stayed for another hour or so before heading out to a club here in Pucon. We danced, danced and danced until we felt like it was time to go home. All in all a very successful last day of last year and I believe the key is to not make New Years Eve bigger than it is or always expecting it has to feel a certain way. Now I hope you haven’t been too hungover today and have had an amazing Wednesday 1.1.2020 ❤ Time for another barbeque for us now 😉

//Vid tolvslaget skålade vi för det nya året och stannade en timme eller så innan vi fortsatte ut på en klubb här i Pucon. Vi dansade, dansade och dansade tills vi kände att det var dags att gå hem. Allt som allt en lyckad nyårsafron och jag tror att poängen är att inte göra nyårsafton större än det är och förvänta sig att det alltid ska kännas på ett visst sätt. Nu hoppas jag att ni inte varit allt för bakis idag och har haft en toppen onsdag 1.1.2020 ❤ Dags för oss att grilla igen nu 😉