AÇAÍ

Hello Sunday, this weekend has felt extra long and there is still some left of it. I have just been to the gym and to Palms & Berries to get some açaí home. I actually though I was just going to pick up my bag but instead ended up staying for a bit chatting with the owner and trying some açaí, super cosy and I love their concept. Yesterday Palms & Berries hosted a brunch event I wanted to go to and since Tom couldn’t come, I brought three other friends with me. Finally proper açaí in Finland and I ordered some home as soon as I got home. Now we have 10 packs açaí in our freezer and I can’t wait to make açaí bowls at home!

//Hej söndag, den här helgen har känts extra lång och det finns ännu lite kvar av den. Jag har varit på gymment och till Palms & Berries för att hämta lite açaí hem. Jag hade faktist tänkt att jag bara går efter min påse men istället stannade jag där en stund för att prata och smaka på lite açaí, super mysigt och jag älskar deras koncept. Igår ordnade Palms & Berries ett brunch event jag ville gå till och eftersom Tom inte kunde komma, tog jag med mig tre andra kompisar istället. Äntligen ordentlig açaí i Finland och jag satt in en beställning så fort jag kom hem. Nu har vi 10 paket açaí i frysen och jag längtar redan till att få laga açaí bowls hemma!

Now I’m having a coffee while blogging when I actually would have something very important to do, but I feel like I don’t have enough time right now to start with that. In one hour I’m going back out to meet up with Tom when he finishes work and then we’re going for a belated Valentines day dinner. On Valentines day I was hanging out and making food with Laura because Valentines day doesn’t have to be anything than a normal day plus the finnish translation actually means friend day Also remember that you are your own closest friend so make sure to make yourself your best friend because that’s the friend you’re stuck with for the rest of your life. So the most important relationship to work on is that one. With that in mind, enjoy the rest of this Sunday ❤

//Nu dricker jag kaffe och bloggar då jag egentligen borde göra något väldigt mycket viktigare, men jag känner bara att jag inte har tillräckligt med tid just nu för att börja med det. Om en timme ska jag tillbaka ut och möta upp Tom då han slutar jobbet och sen ska vi på en försenad alla hjärtans dag middag. På alla hjärtans dag chillade jag och lagade mat med Laura för alla hjärtans dag behöver inte vara något mer än en vanlig dag plus att den finska översättningen faktiskt betyder vändag (det kallade vi alla hjärtans dag för övrigt i skolan på lågstadiet också) Kom också ihåg att du själv är din närmaste vän så se till att göra dig själv till din bästa vän för den vännen sitter du fast med resten av livet. Så den viktigaste relationen att jobba på är den. Med det bakom örat, njut av resten av den här söndagen ❤

DINNERS AT HOME

Hi! Hope your Monday has been good, mine was even if I slept so bad last night. How is that even possible after a relaxed weekend and I feel super rested? Anyway this weekend we have been cooking lots of food together at home and that does not happen very often. I mean, we eat together and maybe have a quick coffee in the mornings, but rarely have time to cook and properly sit down at the table, have a glass of wine an light some candles. So that was the perfect start to our weekend on Friday ❤

//Hej! Hoppas er månadg varit bra, min har varit det fast jag sov så dåligt förra natten. Hur är det ens möjligt efter en lugn helgt och jag känner mig super utvilad? Hur som helst har vi i helgen lagat massor mat tillsammans hemma och det händer inte väldigt ofta. Jag menar, vi äter tillsammans och hinner kanske med en snabb kaffe på morgonen, men har sällan tid att laga mat och sitta vid matbordet, ta ett glas vin och tända ljus. Så det var den perfekt starten på vår helg förra fredagen ❤

That was anyway the only wine all weekend. Since Chile I have not wanted to drink almost at all, except for the odd glass here and there with dinner. It’s like our holiday drinking has completely put me off it haha. I’m not saying it’s a bad thing, more just surprising because before I could be looking towards a nice glass of wine and instead now I don’t want it at all. On Saturday when Laura was here having dinner and movie night with us we only had nice flavored sparkling water and we used to have a Saturday wine tradition. Now my headache is getting worse from the bad night’s sleep so I’ll finish my tea and go to bed, night x

//Det var för övrigt det enda vinet under hela helgen. Sen Chile har jag nästan inte velat dricka alls, bortsett från ett glas här och där med middag. Det är som om vårt semesterdrickande har totalt fått mig att tappa smaken haha. Jag säger inte att det är dåligt, mer bara överraskande för tidigare kunde jag se fram emot ett glas något bra vin och istället vill jag nu inte ha det alls. På lördag då Laura var här på middag och filmkväll med oss drack vi också bara smaksatt bubbelvatten och vi brukade ha en lördags vin tradition. Nu blir min huvudvärk bara värre från en dåligt natt så jag ska dricka klart mitt te och sen gå lägga mig, godnatt x

SWEET COCONUT

Good morning! I have just finished breakfast and Tom has already left for work. I’m trying to decide what to do right now and I think the plan will be gym, get coffee and oat milk (didn’t have any for this morning!!!) and the get some things done in the flat. What I actually would want to do is pull everything out of the closets and drawers and have a mega clean up haha. We’ll see, maybe I’ll take one drawer at the time.. Later tonight I might meet up with Laura to just watch a film or hang out with Tom at home. No set plans yet.

//God morgon! Jag har just ätit klart frukost och Tom har redan åkt iväg till jobbet. Jag försöker bestämma vad jag ska göra idag och tror att planen blir gym, köpa kaffe och havre mjölk (det var slut idag på morgonen!!!) och få några små grejer gjorda i lägenheten. Det jag egentligen skulle vilja göra är dra ut allt ur skåpen och lådorna och ha en megastädning haha. Vi får ser, kanske jag tar en låda i taget.. Senare idag ska jag träffa Laura och bara kolla film eller chilla hemma med Tom. Inga bestämda planer ännu.

I want to show these coconut balls that you don’t need many ingredients for and they are so tasty, even a little bit healthier too. The recipe I took from @fiazz. All you need is 200g of dates, 0,5 dl cacao powder (I used dark cacao), 0,5 dl of water or coffee, 1 dl oats and 1/4 tsp salt. Mix and roll in cocnut flakes. In the freezer (faster) or the fridge and then ready to eat. The perfect quick dessert when that sweet cravings hit 😉

Jag vill visa dom här kokosbollarna som du inte behöver många ingredienser till och de är så goda, till och med lite hälsosammare. Receptet tog jag av @fiazz. Allt du behöver är 200g dadlar, 0,5 dl kakaopulver (jag använde mörk kakao), 0,5 dl vatten eller kaffe, 1 dl havregryn, 1/4 tsk salt. Blanda ihop allt och rulla i kokosflingor. In i frysen (snabbare) eller kylskåpet och sedan klara att ätas. Den perfekta snabba efterrätten när sötsuget slår till 😉

THE BEST LASAGNA

Good morning! I have just finished my breakfast and now I’m having a tea instead of morning coffee because we ran out of milk. Will have to wait for that until I get to work. Yesterday I did btw not go to work because I was working FROM HOME yaaay! Finally. I have been waiting for this for so long and now I can finally work from home when I feel like it. Most likely that won’t be too often right now, but in the summer I can see it being nice to not have to go sit in the office hehe. I had to do a quick run to work yesterday on my lunch break to get a charger for the laptop, so typical… Luckily it’s only a 10 minute walk away so I got a little walk done in the sun that way.

//God morgon! Jag har precis ätit klart frukost och nu dricker jag te istället för morgonkaffe för vi har slut på mjölk. Måste vänta på det tills jag kommer till jobbet. Igår gick jag btw inte till jobbet för jag jobbade HEMIFRÅN jeei! Äntligen. Jag har väntat på det här så länge och nu kan jag äntligen jobba hemifrån då det känns så. Högst antaligen kommer det inte vara super ofta just nu, men på sommaren kan jag det vara ganska trevligt att inte måsta sitta på kontoret hehe. Jag måst snabbt springa via jobbet igår på min lunch för att hämta en laddare till datorn, typiskt… Som tur är det bara 10 minuter att gå dit så jag fick en liten promenad i solen gjord samtidigt.

Best recipe HERE (in Finnish, but you can use a browser that translates because this is AMAZING)

I have been craving a lasagna for sooo many days now so I asked Tom to get all the ingredients on his way home from work so I could make it. Now I remember why I usually don’t make lasagna – first you stand like 1 hour in the kitchen prepping everything to go in the oven and then it needs to be in the oven plus cool down for another hour. Definitiely not the best food to make when you are really hungry, but I got to say WOW how good it was. The best lasagna I’ve ever made (also the first one I actually put effort into and follow through the whole recipe). Just look at it. Yummy! I can’t wait to have this for lunch today. Can you btw see how much black pepper is on my lasagna? Hahah. I have always done that when I eat lasagna and I love it. After work I’m going to the gym with Ale again and today I feel like doing arms + back. Have a great Wednesday.

//Jag har haft lasagnecravings sååå många dagar nu så jag bad Tom hämta alla ingredienser på vägen hem från jobbet så jag kunde laga det. Nu minns jag varför jag oftast inte gör lasagne – först står man typ 1 timme i köket och preppar allt som ska i ugnen och sen ska det änu vara i ugnen plus svalna i en timme till. Definitivt inte bästa maten att laga när man är super hungrig, men jag måste säga att WOW så gott det var. Den bästa lasagnen jag nånsing lagat (också den första jag verkligen satsat på och följt genom hela receptet). Bara se på den. Mums! Jag kan inte vänta på att äta det här till lunch idag. Kan ni btw se hur mycket svartpeppar jag har på lasagnen? Hahah. Jag har alltid gjort så när jag äter lasagne och jag älskar det. Efter jobbet ska jag till gymmet med Ale och idag tycker jag vi ska träna armar + rygg. Ha en bra onsdag ❤

MY WEEKEND IN FOODS

Good morning! I feel rested after this weekend and am ready for a new week. As you know, me, Laura and Ela drove to Hanko on Friday for a girl’s weekend to just relax. Here is what we did on Friday and we sat up watching a film and talking until quite late. On Saturday our breakfast turned into three hours and continued taling and drank like four cups of coffee or something haha! Nice to not be in a hurry and just be able to hang around in our pyjamas for halft of the day.

//God morgon! Jag känner mig utvilad efter veckoslutet och är redo för en ny vecka. Jag känner mig utvilad efter den här helgen och är redo för en ny vecka. Som ni vet, åkte jag, Laura och Ela till Hangö på Fredag för en tjejhelg för att bara ta det lugnt. Här är vad vi gjorde på fredag och vi satt uppe sent och kollade film och bara pratade så det blev ganska sent. På lördag blev vårt morgonmål tre timmar långt och vi fortsatte prata och bara satt och drack typ fyra koppar kaffe haha! Skönt att inte ha bråttom och bara kunna hänga i pyjamas halva dagen.

In the afternoon we felt that we needed to challenge the horizontal rain and hard wind and get out of the house. Since all of us were maxed out on coffee we went for a hot chocolate and fastlagsbulle (see what that is in my previous post). Laura ate a Runebergstårta. Later in the evening we ate the same food for dinner as on Friday, creative haha! We also went in the sauna and it was quite late by the time we were done, so no one was in the mood to start cooking and we had leftovers. They save the day sometimes!

//På eftermiddagen kände vi att det var dags att utmana det horisontella regnet och den hårda vinden och ta oss ut ur huset. Eftersom vi alla hade fått mer än tillräckligt med kaffe så åkte vi på kakao och en fastlagsbulle. Laura åt en Runebergstårta. Senare på kvällen åt vi samma middag som på fredag, kreativt haah! Vi badade också bastu och det var ganska sent då vi var klara, så ingen var riktigt på matlagningshumör och vi hade rester. De räddar verkligen dagen ibland!

Sunday morning was like Saturday and before we left Hanko we quickly made a pizza together of some of the foods we had left. It was so delicious – home made pizza is always a good choice. Hope you liked this weekend in foods post haha. Food pictures was basically all I took. Now let’s see what the plans for this week will be. Have an amazing week ❤

//Söndag morgon var som lördagen och innan vi lämnade Hangö gjorde vi snabbt en pizza av vissa grejer vi fortfarande hade kvar. Det var så gott – hemmalagad pizza är alltid ett bra val. Hoppas ni gillade det här helgen i maträtter inlägget haha. Matbilder är typ det enda jag tog. Nu ska vi se vad planen för den här veckan blir. Ha en toppen vecka ❤