GOOSE PASTABAR

Hi! Finally got to try Goose Pastabar this week. It’s right around the corner from where we live and when it opened I was so excited to have another restaurant so close. Then corona hit, they’re pipes broke down etc. So typical hehe. It was anyway nice to change from chill clothes or workout gear to something else and put on a little bit of makeup. I ate a cauliflower truffle pasta and I love everything truffle. Today I’ve been to the gym with Ale and made pasta again when I came home. If I could choose one dish to eat for the rest of my life, right now I would say pasta. One more day of work before weekend – tomorrow I’m going to Seinäjoki to see relatives. Hopefully it’s not going to be too cold, last weekend it snowed a little bit there already. Now I’m going to do a few more things before going to bed. I have Modern Family on in the background and this episode is set in Australia. Made me think of when I was there – how is that five years ago since I left to live there for a few months?

//Hej! Fick äntligen testa Goose Pastabar den här veckan. Det är runt hörnet från oss och då det öppnade var jag så peppad på att ha en till restaurang så nära. Sen blev det corona, deras rör brakade osv. Så typiskt hehe. Det vär ändå trevligt att byta om från myskläder och träningskläder till något annat och fixa sig lite. Jag åt en blomkål tryffel pasta och jag älskar allt tryffel. Idag har jag varit på gymmet med Ale och lagade pasta igen då jag kom hem. Om jag fick välja bara en mat att äta för resten av mitt liv, just nu skulle jag säga pasta. En dag till innan helg – imorgon åker jag till Seinäjoki för att se släktingar. Hoppas det inte blir super kallt, förra helgen snöade det redan lite där. Nu ska jag göra några grejer till innan jag går och lägger mig. Jag har Modern Family på i bakgrunden och det här avsnittet är inspelat i Australien. Fick mig att tänka på när jag var där – hur är det fem år sen jag åkte iväg för att bo där några månader?

HOUSE OF CARDS

Heyy, just got home from my dance class and ate toasted rye bread with banana on top and a big cup of decaf green tea. Delicious combo and even better in front of a little Netflix. I already watched Emily in Paris that everyone’s been talking about and I want more seasons now.

//Hejj, jag har just kommit hem från dansträningen och åt ett rostat rågbröd med banan på och en stor kopp koffeinfritt grönt te. Smaskig kombo och ännu bättre framför lite Netflix. Jag har redan sett Emily in Paris som alla talat om och jag vill ha fler säsonger nu.

The weekend was so relaxing that I almost felt more tired after it haha. You know when you just chill too hard that you feel like you could constantly sleep. It was really nice though to get to Hanko before winter and we even got a little bit of sun there. Mostly sun and rain in turns.

//Helgen var så lugn att jag nästa kände mig mer trött efter den haha. Ni vet när man chillar så hårt att det känns som om man skulle kunna sova helatiden. Det var super trevligt ändå att åka till Hangö före vintern och det var t.o.m. lite sol där. Mest sol och regn turvis.

Who does not love brunch? On Sunday we said that we were just gonna sit and eat for as long as we can and I think we made two or three pots of coffee over a few hours and just talked.

//Vem skulle inte älska brunch? På söndag sa vi att vi bara ska sitta och äta så länge vi kan och jag tror vi kokade två eller tre pannor kaffe under några timmars tid och bara pratade.

No snow yet, but I feel that it’s on its way. The evenings are getting so cold and not even the sun feels that warm anymore. 😥 And the darkest day of the year hasn’t even been yet, but it’s soon and from there we go towards longer days and summerrrrr again haha. Too soon to dream of summer?

//Ingen snö ännu, men jag känner att det är på kommande. Kvällarna är så kalla och inte ens solen känns så varm ännu. 😥 Och den mörkaste tiden på året har inte ens varit ännu, men det är snart och sedan går vi mot längre dagar och sommarrrrr igen haha. För tidigt att drömma om sommar?

Well first there is winter, red wine, pastries and cosy season. Normally this time of the year it’s dark when you go to work and dark when you come back. At the office it used to feel like I was working in the middle of the night, but now working from home it feels so different. We get the sun reflecting from the buildings around us in the mornings and the morning light is so beautiful here. Obviously this requires a sunny day hehe. Let’s how it feels like this next Sunday when the clocks are turned an hour back to make the day even shorter.

//Okej föst har vi vinter-, rödvins-, bakverks-, och myssäsongen. Normalt den här tiden på året är det mörkt när man går till jobbet och mörkt när man kommer tillbaka. På kontoret brukade det kännas som om man jobbade mitt i natten, men nu när jag jobbar hemma är det så annorlunda. Vi har solet som reflekteras från alla hus runt oss under morgonen och morgonljuset är så fint här. Såklart kräver det här en solig dag hehe. Vi får se hur det känns nästa söndag när klockorna flyttas en timme bakåt och gör dagarna ännu kortare.

Now I’m going to end this post to this magical sunset in Hanko last Friday. Good night ❤

//Nu ska jag avsluta detta inlägg med den här magiska solnedgången i Hangö förra fredagen. God natt ❤

PS. Did you know I used to be amazing at building houses of cards. When I was younger I loved making card houses and looks like I’ve still got it.

//PS. Visste ni att jag var bra på att bygga korthus. När jag var yngre älskade jag att bygga korthus och ser ju ut som om jag ännu kan det.

FEELING GOOD

Good morning and happy Friday! What are your plans this week? I’m starting this morning by pulling out the laptop and quickly updating on this week. It has been an insane week and warning for too happy content right now – you know when you feel in your whole body that it feels good, you are happy and there is that little extra excitement in everything you do? That’s how I feel now because right in this moment everything feels so extremely right and like I’m doing exactly what I’m supposed to be doing. On top of that, today I’m leaving to Hanko for a girls weekend.

//God morgon och glad fredag! Vad är era helgplaner? Jag börjar den här dagen med att dra fram datorn och uppdatera om veckan snabbt. Det har varit en otrolig vecka och varning för positivt innehåll just nu – ni vet känslan då man känner i hela kroppen att allt är bra, man är glad och det finns det där lilla extra i allt man gör? Det är så jag känner nu för just nu i denna stunden känns allt så extremt rätt och som att jag gör exakt det jag ska göra. Som toppen på i, ska jag idag iväg på tjejhelg till Hangö.

My mornings usually look like this. Get up and wash my face & do my morning routine. Put on coffee and if I remember, do a little strething to wake up and get some movement in before I sink down in th sofa to work. Make a good breakfast and start work. Don’t misunderstand me now, that isn’t my every morning, just the ideal one 5/10 days when it happens. Some days I get up 3 minutes before I got to be online working, like yesterday haha.

//Min morgon ser i vanliga fall ut såhär. Stiga upp och tvätta ansiktet & göra morgonrutinen. Sätta på kaffet och om jag kommer ihåg, tänja lite för att vakna upp innan jag sjunker ner i soffan för att jobba. Laga en god frukost och börja jobba. Missuppfatta mig inte, det här är inte varje morgon, bara idealet 5/10 dagar då det händer. Vissa dagar går jag upp 3 minuter före jag måste vara online och jobba, som igår haha.

Anywho – I’m not sure what kind of posts I should be making more of. Diary style, food recipes, outfits, plans, motivation, inspiration? I don’t know? My days are so busy right now (wouldn’t be but I plan something for everyday) that sometimes I feel like there’s no point posting about what I did three days ago because it’s old news already.. I’ll try and think about this and maybe get myself a proper concept and plan. That just isn’t my strong suit haha. Wishing you all a wonderful weekend. HUGS ❤

//Hursom – jag är inte säker på hurudana inlägg jag borde göra mer av. Dagboksstil, matrecept, outfits, planer, motivation, inspiration? Jag vet inte? Mina dagar är då fulla med program (eller egentligen inte men jag bokar något för varje dag) men ibland känns det att det inte är nån idé i att posta något som hände tre dagar sedan för det är redan gamla nyheter.. Jag ska försöka tänka på det här och kanske fixa åt mig ett ordentligt koncept och en plan. Det är bara inte min starka sida haha. Önskar er alla en underbar helg. KRAM ❤

TUESDAY PLANS

in collaboration with Desenio,contains adlinks/i samarbete med Desenio, innehåller reklamlänkar

Good morning! How’s your week started? I’ve had a long day yesterday with two very good meetings and a long call with two friends on the evening. It’s starting to feel like pieces are falling into place and right now I’m really working for the things I want. Sometimes it can be so difficult to do things others don’t expect or to choose to follow your own dreams and not always others. Surrounding yourself with people who encourage you, believe in you and support you is probably the best way to reach those dreams. Today it’s again time for dancing and I’m so happy I started with that again. For six years I thought that I can’t start a regular hobby again because I can’t be sure that I’m free every week on a specific day at a specific time. Now I feel like, where else would I be on a Tuesday night? Now I gotta get back to work, but before that I want to share a collab I’m doing with Desenio – you can get 10% off at desenio.com using the code DSOCT20. It’s valid until the 16th of October 2020. Not valid on frames or handpicked and personalised items.

//God morgon! Hur har veckan börjar? Ja hade en lång dag igår med två riktigt bra möten och ett långt telefonsamtal med två vänner på kvällen. Det börjar kännas som pusselbitar faller på plats och just nu jobbar jag faktiskt för sånt jag verkligen vill åstadkomma. Ibland kan det kännas så svårt att göra saker som andra inte förväntar sig eller följa sina egna drömmar istället för andras. Att omringa dig av personer som uppmuntrar dig, tror på dig och supportar dig är säkert det bästa sättet att uppnå dom drömmarna. Idag är det igen dags för dansträningar och jag är så glad att jag började med det igen. I sex år har jag tänkt att jag inte kan börja en regelbunden hobby igen för jag kan inte vara säker på att jag är ledig varje vecka en specifik dag, en specifik tid. Nu känner jag bara att var annanstans skulle jag vara en tisdagkväll? Nu måste jag fortsätta jobba, men först vill jag dela med mig ett samarbete som jag gör med Desenio – ni kan få 10% rabatt på desenio.com med koden DSOCT20. Koden gäller till den 16.10.2020. Kan inte användas vid köp av ramar eller handpicked och personliga posters.

EVERY DAY IS A NEW DAY

Heey Friday! I think it’s time to plug in the wake-up light again because now it’s starting to be so dark in the mornings. Today we went out for a small walk in the morning and saw the sunrise. Or well, the sun rises on the other side of the city center from us so we can only see a little bit of the sky, but it still look beautiful today. Also, we were out of coffee so one of us would have had to get out to get some anyway. No start to the day without coffee haha.

//Heej fredag! Jag tror det är dags att sätta på min wake-up lampa igen för nu börjar det vara så mörkt på morgonen. Idag gick vi på en liten promenad på morgonen och såg soluppgången. Eller ja, solen går upp på andra sidan stan från oss så vi ser bara lite av himlen, men det såg ändå fint ut idag. Så hade vi slut på kaffet också så en av oss skulle ändå ha hamnat gå ut och köpa det. Ingen start på dagen utan kaffe haha.

Even if it is almost mid October, it still feels pretty warm to walk around like this. With a long trench coat over of course, but I love it. I think as long as there are leaves in the trees it doesn’t feel too bad, but then in November you start missing the sunlight. Luckily that’s the time of the year when it’s my birthday so that makes November fun and after that all Christmas preparations start & lights are up and before you know it it’s 2021. The year everyone has been waiting for right?

//Fast oktober redan är nästan halvvägs, känns det ganska varmt att gå runt såhär. Med en lång trench jacka över såklart, men jag älskar det. Jag tror att så länge det finns löv på träden känns det inte så farligt, men sen i november börjar man sakna solljuset. Som tur är det den tiden på året då det är min födelsedag så det gör november roligt och efter det börjar alla julförberedelser & julbelysningen tänds och plötsligt så är det 2021. Året alla väntat på eller hur?

I can definitely feel that I’ve started with showdancing again – I’m so sore in weird places and muscles I had forgot about haha. Even if there hasn’t been much going on in the week, I’m still trying to make the most of the days and it doesn’t always have to be the biggest activities. For example on Wednesday when I didn’t feel like anything at all, I invited Tiia over for evening tea and it was so cosy to drink tea, talk and do nothing together. That’s something I want to do more now. I just heard on a podcast that if you only live for the weekends, you miss out on 70% of your life. How crazy is that? So remember to enjoy the small moments during the week and that the work days also count ❤ Tonight I’m going to Laura’s place for dinner, wine and just chill. Have a good weekend!

//Jag kan definitivt känna av att jag börjat med showdansen igen – jag har ont på så konstiga ställen och muskler jag hade glömt haha. Fast det inte hänt så mycket i veckan, försöker jag ändå göra det mesta av dagarna och det måste inte alltid vara värsta aktiviteten. Till exempel på onsdag då jag inte kände för att göra något alls så bjöd jag Tiia hit på kvällste och det var så mysigt att dricka te, prata och göra ingenting tillsammans. Det är något jag vill göra mera nu. Jag hörde också på en podd att om man bara lever för helgen, missar man 70% av sitt liv. Hur galet är inte det? Så kom ihåg att njut av de små stunderna under veckan och att även vardagarna räknas ❤ Ikväll ska jag till Laura på middag, vin och bara chill. Ha en bra helg!