HOME PAGE

 • 230 NM

  Hi! Last week all my focus was on planning and preparing for Saturday. This was the first flight where I got to properly practice navigating, keeping track of tasks along the flight, radio communication both in uncontrolled and controlled areas. All at once. Let me tell you there’s a lot of tasks going on during the flight and the best way to make it less stressful is to be organised. Know the plan, mentally visualise the route, have all papers in the right order and everything important written down so it’s there when you need it. So Saturday morning i had everything ready and left at 10am for the airport in Lahti. I got there an hour early just to get the final preparations done before my instructor got there.

  //Hej! Förra veckan var allt mitt fokus på att planera och förbereda inför lördagen. Det här var första flygningen då jag verkligen fick öva på att navigera, hälla koll på olika uppgifter längs med, radiokommunikation både i oko trollerade och kontrollerade områden. Allt på en gång. Jag kan bara säga att det är en hel del man ska göra under flygresan och bästa sättet till att göra det mindre stressigt är att vara organiserad. Veta planen, mentalt visualisera rutten, ha alla papper i rätt ordning och allt viktigt nerskrivet så det är där när du behöver det. Så på lördag morgon åkte jag kl 10 till flygfältet i Lahtis. Jag var där en timme tidigare för att hinna med de sista förberedelserna före min instruktör kom dit.

  Everything from weather, wind, speed, fuel etc. was done and calculated.

  //Allt från väder, vind, hastighet, bensin etc. var klart och uträknat.

  Our first stop was Turku, very sunny as you can see. We only did a very quick 10 minute stop here before continuing. Second stop was Tampere-Pirkkala, cloudier and a bit rainy so we took a short stop and then just headed back towards Lahti.

  Vårt första stopp var Åbo, väldigt soligt som ni kan se. Vi stannade bara snabbt i 10 minuter före vi fortsatte. Andra stoppet var Tampere-Pirkkala, molnigare och lite regnigt så vi tog ett kort stopp och åkte sen bara tillbaka till Lahtis

  Got to land in a very beautiful sunset after all. That was a short recap of Saturday, now I’m dead tired so I’ll have to go to bed. Goodnight!

  Fick landa i en vacker solnedgång trots allt. Det var en kort recap på lördagen, nu är jag dötrött så jag måste sova. Godnatt!

 • COFFEE MOMENT

  Good morning! I’m sitting here with my morning coffee, faceroller and laptop – perfect morning combo. Not starting work until a bit late because I stayed longer and worked yesterday. This week I’ve woke up so tired in the mornings and I don’t understand how I can go from one week be a total morning person to now feel like getting up to my alarm is a big mission. I honestly think it is because I haven’t worked out in a week. Exercise makes the biggest difference and I saw yesterday this text that I think applies to many situations whether your are stressed, tired, unmotivated, not eating well, anything. “Did you know the best way to burn off stress hormones without having to change your thinking is to move and sweat” – Mark Hyman. Sometimes when you feel say not excited or motivated at all and somebody says to change your mindset and all you want to do is punch them haha. The trick might just be to go move your body and keep doing that regularly then I bet you will start to feel excited and motivated again, sleep better etc.

  God morgon! Jag sitter här med mitt morgon caffe, faceroller och dator – perfekt combo. Börjar jobbet lite senare för jag stannade längre och jobbade igår. Den här veckan har jag vaknat så trött varje morgon och jag fattar inte hur jag kan gå från att en vecka vara totalt en morgonmänska till att nu känna att stiga upp till väckarklockan är den största missionen. Jag tror ärligt sagt att det är pga att jag inte tränat på en vecka. Träning gör den största skillnaden och jag såg igår en text som passar in i så många situationer oberoende om du är stressad, trött, omotiverad, äter dåligt, allt. “Visste du att det bästa sättet att bränna av stresshormoner utan att vara tvungen att ändra dina tankar är att röra på dig och svettas” – Mark Hyman. Ibland när du inte är t.ex. så intresserad eller motiverad alls och nån säger att ändra på ditt mindset så vill man ju bara slå till dem haha. Tricket kan ju bara vara att gå röra på kroppen och göra det regelbundet så slår jag vad om att du börjar känna dig intresserad och motiverad igen, sova bättre osv.

  Today my plans are to go get my clothes from Relove that didn’t get sold. I don’t know if they price the clothes too high and that’s why they don’t sell so well because as soon as they put the clothes on -20% and -30% discounts people were buying more. Or is it a psychological thing where people just buy more when somethings on discount haha. Anyway, I’ll go get the bags back and this week ask Tom to help me take really good photos for Zadaa and Tise. Then I’ve promised myself to do a workout so that’s what I’ll do. After a few days break it’s also time to get back to studying and probably also plan our flight for Saturday. Fingers crossed the weather will be good for our flight route that is EFLA-EFTU-EFTP-EFLA (Lahti-Turku-Tampere-Lahti). Now – work. Have a nice day ❤

  //Idag är mina planer att hämta mina kläder som inte såldes på Relove. Jag vet inte om de sätter priset för högt och det därför inte säljer så bra eller för så fort de satte kläderna på -20% och -30% rabatt så köptes det mera. Eller är det en psykologisk grej där mänskor bara köper mera då nånting är på rea haha. Hur som helst, ska jag gå efter påsarna och den här veckan be Tom hjälpa mig ta riktigt bra bilder till Zadaa och Tise. Sen har jag lovat mig själv att träna så det ska jag göra. Efter några dagars paus är det också dags att studera igen och kanske också planera lördagens flygresa. Håller tummarna att vädret kommer vara bra för vår rutt som är EFLA-EFTU-EFTP-EFLA (Lahtis-Åbo-Tammerfors-Lahtis). Nu – jobb. Ha en skön dag ❤

 • STUDIES AND WORK

  Hey hey! Back after Saturday and I passed the theory classes with full points. It felt so good and studying paid off. Honestly I don’t think I’ve studied for many things as thoroughly as I do now – if I only would have realised to do this much earlier. Also, after every flying lesson or theory day all I can think of is how much I’d just want to do the full ATPL course and study full time. Well, let’s just get the PPL course first and then see how I can continue. The past two weeks I’ve honestly been first working 8 hrs on the laptop and then just switched to my own laptop to study the rest of the night. Times like this I really miss old school study books hehe. Since Friday I’ve had a twitch under my eye that comes and goes so this week I’ll try to reduce screen time and then go all in studying for the next theory day.

  //Hej hej! Tillbaka efter lördagen och jag klarade teori timmarna med fulla poäng. Det kändes så bra och läsandet lönade sig. Ärligt talat tror jag inte jag har studerat för nånting så grundligt som jag gör nu – om jag bara hade fattat att göra det här mycket tidigare. Dessutom, efter varje flyglektion eller teoridag är det enda jag funderar på att jag bara vill göra hela ATPL kursen och studera heltid. Men, jag ska först avklara PPL kursen och sen se hur jag kan fortsätta. De senaste två veckorna har jag på riktigt jobbat 8 timmar på datorn och sen bara bytt till min egna dator och studerat resten av kvällen. Stunder som dessa saknar jag bara riktiga böcker att läsa ifrån hehe. Sen fredagen har jag haft typ ryckningar under ögat som kommer och går så den här veckan ska jag nog minska skärmtid och sen gå all in nästa vecka för att läsa till nästa teori dag.

  On Saturday night I had friends come over, we ordered pizza and had a few glasses of wine. Lots and lots of girltalk and it was so cosy. On Sunday I met up with an another friend for a long walk and we started to plan out a little spa getaway together because it has been a while since we did a trip together. Today I have actually been to the office the whole day as a colleague who is leaving is doing a bit of a handover of some things and it’s much easier to meet face to face for this. So much easier for me to learn as well. Plus it’s actually very nice to see my colleagues. The rest of the week I’ll stay at home again, we don’t have much plans for the week so let’s see what comes up. Now I’m so tired that I think I’ll go to bed. Good night ❤

  //På lördag kväll hade jag kompisar över, vi beställde pizza och drack några glas vin. Massa massa tjejsnack och det var så mysigt. På söndag träffade jag en annan kompis på en lång promenad och vi började planera en lite spa getaway tillsammans för det är länge sen vi gjorde en resa tillsammans. Idag har jag faktist varit på kontoret hela dagen då en kollega ska sluta och gör en överlämning av vissa uppgifter och det är mycket lättare att träffas face to face för det. Så mycket lättare för mig att lära mig också. Plus att det är verkligen väldigt trevligt att se mina kollegor. Resten av veckan ska jag stanna hemma igen, vi har inte mycket planer för veckan så vi får se vad vi hittar på. Nu är jag så trött att jag nog ska gå sova. God natt ❤

 • THEORY CLASSES COMING UP
  Sunrises this week looked like this.

  Hi! This week has been quite different to others and I haven’t done that much. Most of the time if not working I’ve been studying for my theory class on Saturday and focused 100% on that. There are four theory days that I have to attend and every day consists of 2-3 different topics. For every topic there is a progress test I have to pass with at least 65% right before I can attend the theory and at the end of the theory day I have to do a final exam with at least 80% right. After having done all four theory days I can take the official theory test provided by Trafi, the authority who issues the licences, and that test has a pass grade of 85%. Hence the silence here this week.

  //Hej! Den här veckan har varit ganska annorlunda till andra veckor och jag har inte gjort så mycket. Mestadelen av tiden har jag läst inför teoritimmen på lördag och fokuserad 100% på det. Det är fyra teoridagar jag måste delta på och varje dag innehåller 2-3 olika ämnesområden. För varje ämnesområde måste man göra ett färdighetsprov och få minst 65% rätt för att få delta på teorin och i slutet av varje teoridag måste man göra ett slutprov med minst 80% rätt. Efter att ha gått på alla fyra teoridagar får jag göra det officiella teoriprovet som ordnas av Trafi, myndigheten som ger ut lov och tillstånd, och i det provet måste man få minst 85% rätt. Därav tystnaden här den här veckan.

  First day back at the office in a very long time.
  Happy that the days are still bright.
  Got the candles ready for autumn though.

  Today I have been working, then working out and passed all the progress tests for Saturday with 100%. Yaay! So what else have I done this week? Not much to be honest. I started the week with a yoga pass with Tiia and now I’d like to go maybe once every two weeks. The feeling after a yoga class is just so relaxed, strong, flexible and like the body is just allowed to move freely without pain, tightness or any discomfort. On Tuesday I had a semi spontaneous office day. I was asked to join a workshop and some meetings and it was such a nice day hanging out with colleagues, going for lunch, getting a bit of social life midweek. The weekend’s plans are still a bit unclear, I have my theory day and then I’m planning to see friends. Maybe me and Tom also want to do something. Let’s see. I’ll be back after Saturday ❤

  //Idag har jag jobbat, sen tränat och klarat av färdighetsproven för lördag med 100%. Jeei! Vad annat har jag gjort den här veckan? Inte så mycket ärligt sagt. Jag började veckan med ett yoga pass med Tiia och nu skulle ja vela gå typ varje eller varannan vecka. Efter ett yoga pass känner man sig så avslappnad, stark, vig och som om kroppen bara får röra sig fritt utan att något gör ont, känns stelt eller obekvämt. På tisdag hade jag en semi spontan dag på kontoret. Jag blev frågad till att vara med på en workshop och lite möten och det var en så rolig dag med kollegor, gå ut på lunch, få lite socialt mitt i veckan. Veckoslutets planer är ännu lite oklara, jag har min teoridag och sen planerar jag på att se lite kompisar. Kanske jag och Tom också vill göra nånting. Vi får se. Jag är tillbaka efter lördagen ❤

 • 007

  Good morning! ❤ How was your weekend? Mine was probably 70% studying but there has been time for a couple of other things too. On Friday I went to my friend Laura's place and she was dog-sitting the cutest oldie dalmatian. He was too funny and cute to watch hehe. We started the mulled wine and gingerbread season and ate some cheeses and fig jam on gingerbread. Delicious. Now the cheese and red wine season is officially here and I can’t wait for more of those nights.

  //God morgon! ❤ Hur var ert veckoslut? Mitt var säkert 70% läsa teori men det har funnits tid för några andra saker med. På fredag var jag ju hos Laura och hon är hundvakt åt den sötaste gamla dalmatinen. Han var så rolig och söt hehe. Vi startade glögg- och pepparkakssäsongen och åt lite ostar och fikonsylt på pepparkakor. Så gott. Nu är ost- och vinsäsongen officiellt här och jag längtar efter flera såna kvällar.

  We hadn’t made too many big plans for Saturday because Tom had a friend’s leaving party on Friday, which meant I wasn’t planning any big activities for us for Saturday morning haha. My plan was to go see my friend Ale run the half-marathon, but unfortunately she had to cancel the run ( 😦 ) so I was then just studying for a couple of hours in the day and we decided to go see the new James Bond movie on the evening with Ale and Jonas instead. After the movie we stayed for dinner at Pretty Boy Wingery before coming back home and calling it an early night.

  //Vi hade inte gjort för många stora planer till lördagen eftersom Tom hade en kompis avskedsfest på fredag, vilket betydde att jag inte var påväg och planera några stora aktiviteter för lördag morgon haha. Min plan var att gå se på min kompis Ale springa halvmaratonet, men tyvärr blev hon tvungen att skippa ( 😦 ) så då var jag bara hemma och läste i några timmar på dagen och vi bestämde sedan att gå kolla på nyaste James Bond filmen på kvällen med Ale och Jonas istället. Efter filmen stannade vi på middag på Pretty Boy Wingery före vi kom hem och avslutade kvällen rätt så tidigt.

  My Sunday morning was pretty much the same as Saturday. Study, study and study. We did go for a little walk because the weather was so nice and on the evening I booked a last minute sauna and went downstairs on my own for an hour to just relax. Now I feel fresh for a new week which will be a lot of studying for me because my theory class is on Saturday. Tonight I do actually have plans and that is going to a yoga class with Tiia. Looking forward to it! Now – enjoy your Monday, it’s time for me to get to work.

  //Min söndag var ganska långt lika som lördagen. Läsa, läsa och läsa. Vi gick på en liten promenad för vädret var så fint och på kvällen bokade jag en sista minuten bastu och gick ner för mig själv och bara slappnade av i en timme. Nu känner jag mig pigg för en ny vecka som kommer bli mycket läsning för min del då min teoritimme är på lördag. Ikväll har jag faktist planer och det är att gå på ett yogapass med Tiia. Ser fram emot det! Nu – njut av måndagen, dags för mig att börja jobba.

OLDER POSTS